ZPĚT
 
Biologie vody
Odborná skupina při Asociaci pro vodu ČR
 
KONFERENCE

 
Připravované akce
 
 
Pitná voda 2022
23. 5. - 26. 5. 2022, Tábor
 
 
Uskutečněné akce


Vodárenská biologie 2022
10. 2. - 11. 2. 2022, Praha, on-line

Členové skupiny přednesli:

Říhová Ambrožová J.: Potřebují vody z technologických okruhů legislativní předpisy?
Baudišová D.: Metoda MALDI-TOF v mikrobiologii vody ..... dobrý sluha
Baudišová D.: Bakterie z čeledi Enterobacteriaceae v recyklovaných vodách
Zvěřinová Mlejnková H.: Detekce virů v odpadních vodách v ČR jako nástroj včasného epidemického varování
Pumann P. Problémy se stanovením objemové biomasy sinic v koupacích vodách
Pumann P. Gonyostomum semen (Raphidohyceae) a jeho význam v praxi

Voda 2021
22. 9. - 24. 9. 2021, Litomyšl

Členové skupiny se podíleli na:

Bartáček J. a kol.: Výskyt SARS-CoV-2 v odpadních vodách v pražské stokové síti
Gharwalová L., Mlejnková H., Sovová K., Vašíčková P., Očenášková V., Juranová E.. Optimalizace způsobu odběru vzorků pro monitorování viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách
Puškáčová A., Růžičková I., Pečenka M., Matýsek D., Ofori S., Wanner J: Znovuvyužití vyčištěné odpadní vody z komunální ČOV k zavlažování městské zeleně
Hrubý T., Vobecká E., Pečenka M., Wanner J., Srb M., Říhová Ambrožová J., Nováková Z.: Možnosti využití recyklované odpadní vody s ohledem na ekonomické a kvalitativní vyhodnocení
Hoskovcová P., Vostatková Ž, Langhammerová L., Ďurišová K., Nábělková J.: Tradiční a novodobé specifické škodliviny v Botiči

Mikrobiologie vody a prostředí 2021
10. 2. - 11. 2. 2022, Praha, on-line

Členové skupiny přednesli:

Benáková A., Vobecká E., Pečenka M., Říhová Ambrožová J., Wanner J.: Změna mikrobiálního společenství při terciárním čištění odpadních vod
Rulík M.: Klimatické změny a mikroorganismy
Baudišová D., Pumann P.: Využití metody MALDI-TOF při identifikaci enterokoku z koupacích vod
Bartáček J. a kol.: Proces zavádění metodiky detekce SARS-CoV-2 v odpadních vodách na VŠCHT Praha
Mlejnková H., Sovovová K., Gharwalová L., Jašíková L., Vašíčková P., Fialová A.: Monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách ČR
Škodáková K., Gajdoš S., Purkrtová S., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D.: Vliv způsobu izolace DNA z čistírenských kalů na kvantifikaci genů rezistence
Gajdoš S., Časarová K., Karpíšek I., Kouba V., Vejmelková D.: Zkušenosti s metodami stanovení volné DNA v odpadních vodách
Janák D., Zuzáková J., Říhová Ambrožová J.: Stanovení somatických kolifágů v různých typech vod a zkušenosti s metodikou jejich stanovení
Bobková Š., Baudišová D., Pumann P.: využití metod molekulární biologie pro identifikaci původců fekálního znečištění v koupacích vodách

Vodárenská biologie 2021
10. 2. – 11. 2. 2021, Praha, On-line

Členové skupiny přednesli:

Říhová Ambrožová J.. Revize normy pro VDJ
Vejmelková D. a kol.: Proces zavádění metodiky detekce SARS-CoV-2 v odpadních vodách na VŠCHT Praha
Mlejnková H., Sovová K., Jašíková L.: Koronavirus SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR
Mlejnková H., Sovovová K., Jašíková L., Vašíčková P. Očenášková V., Juranová E.: Koronavirus SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR
Pumann P., Pouzarová T..: Metodické poznámky ke stanovení chlorofylu-a podle ČSN ISO 10260 získané z výsledků programů zkoušení způsobilosti
Baudišová D., Bobková Š., Jeligová H., Kožíšek F., Pumann P.: Mikrobiální kontaminace recyklovaných vod ve fontánách
Buriánková I., Kuchta P., Sovová K., Rulík M.: Účinnost mechanicko-biologického čištění odpadních vod při odstraňování genů antibiotické rezistence (ARG) a jejich přítomnost ve vodním prostředí
Janák D, Zuzáková J., Říhová Ambrožová J.: Porovnání alternativní a klasické kultivační metody detekce somatických kolifágů
Škodáková K., Purkrtová S., Bartáček J., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Todt V., Nováková Z.: Detekce genů antibiotické rezistence v čistírenských kalech
Gajdoš S., Kouba V., Časarová K., Bachmannová Ch., Vejmelková D.: Optimalizace metod stanovení exDNA ve vodě
Kužel V., Zuzáková J., Gajdoš S., Karpíšek I., Kouba V., Vejmelková D., Šmejkalová P.: Využití oxidačního a sorpčního procesu pro odstranění mikrobiálního znečištění z odtoku z čistírny odpadních vod
Vobecká E., Pečenka M., Říhová Ambrožová J.: Eliminace mikrobiálního znečištění v poloprovozní jednotce pro recyklaci odpadní vody
Puškáčová A., Spěváková J., Říhová Ambrožová J., Wanner J.: Recyklace odtoku z městské ČOV a možnosti jeho desinfekce
Bulantová J., Pumann P.: Možnosti detekce původců cerkáriové dermatitidy: Výzkum vs. Praxe

Vodárenská biologie 2020
5. 2. – 6. 2.2020, Praha
 
Nové trendy v čistírenství a vodárenství
2. 11.2019, Soběslav
Členové skupiny přednesli:

Wanner J.: Přímé i nepřímé využívání vyčištěných odpadních vod pro zásobování pitnou vodou: Kruh se uzavírá.
 
 
Pitná voda pro 3. tisíciletí
15. 10.2019, Praha
 
Voda 2019
18. 9. - 20.9.2019, Poděbrady 1
 
Členové skupiny přednesli:
Wanner J.: Recyklace odpadních vod v Evropské unii a v České republice
Vejmelková D., Časarová K., Říhová Ambrožová J., Bartáček J., Miłobędzka A.: Geny antibiotické rezistence na ČOV: Je potřeba se zabývat volnou DNA?
Pečenka M., Peterková E., Benáková A., Nováková Z., Baumruková L., Říhová Ambrožová J., Srb M., Janda V., Wanner J.: Porovnání účinností terciárních technologií pro opětovné využívání odpadních vod
Lánský M. , Srb M., Hrubý T., Vacková M., Sýkora P., Wanner J.: Odstraňování dusíku na stávající vodní lince ÚČOV Praha ve vazbě na zprovoznění nové vodní linky
Kouba V., Hůrková K., Navrátilová K., Vejmelková D., Benáková A., Laureni M., Hajšlová J., van Loosdrecht M.C.M., Weissbrodt D., Jeníček P., Bartáček J.: Někdo to rád horké: Účinek teploty na výkonnost anammox kultur s různou teplotní historií
Pollert J., Švanda O., Ďurišová K., Procházka J., Zvolánek J., Sojka F., Růžičková I., Benáková A.: Databázové zpracování vlastností kalu
 
Nové metody a postupy při provozování ČOV
9. 4. – 10. 4.2019, Moravská Třebová
 
Členové skupiny přednesli:

Wanner J.: Informace o návrhu nařízení EU o recyklaci OV

 

Vodárenská biologie 2019

6. 2. - 7. 2.2019, Praha
 
Členové skupiny přednesli:

Baudišová D., Pumann P., Šašek J., Dvořáková A., Kuklíková M.: Jaké jsou možné dopady vzorkování pitné vody dle nové legislativy na nálezy organotrofních bakterií?
Říhová Ambrožová J.: Stále opomíjený rizikový bod v systému zásobování pitnou vodou
Baumruková L., Skala M., Říhová Ambrožová J., Kůs P., Seydl R.: Monitoring mikrobiologického oživení v provozu demineralizační linky na elektrárně Ledvice
Karpíšek I., Zachová J., Vejmelková D., Sýkora V.: Vliv adaptace aktivovaného kalu na biodegradaci antibiotik a akumulaci genů rezistence
Pumann P., Kothan F.: Sinice v koupacích vodách ČR v mimořádně teplé sezóně 2018
Pumann P., Kožíšek F., Jeligová H., Kothan F.: Deset let internetového dotazníku onemocnění z koupání
Bulantová J., Pokrupová Z., Sekerášová I., Pumann P.: Cerkáriová dermatitida v ČR – výzkum, praxe, legislativa
Dujčáková M., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Junková P.: Identifikace původců organoleptických závad v povrchových a pitných vodách
Zuzáková J., Effenberg R., Říhová Ambrožová J., Ledvina M.: Selektivita senzorových molekul k povrchu E. coli
Rishko I., Simonová V., Říhová Ambrožová J.,. Najmanová P.: Oxidační účinek ferátů na autotrofní a heterotrofní mikroorganismy
Peterková E., Pečenka M., Nováková Z., Baumruková L., Říhová Ambrožová J., Srb M.: Eliminace mikrobiálního znečištění ve vyčištěné odpadní vodě

 
Pitná voda 2018
28.5. - 31. 5., Tábor
Členové skupiny přednesli:

Munzar T., Brabenec T. Hrušková P., Říhová Ambrožová J., Kosina J.: ÚV STRAŠICE - NÁRŮST MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ V SUROVÉ VODĚ – PŘÍČINY A ŘEŠENÍ SITUACE
 
 
Vodárenská biologie 2018
6.2. – 7. 2. 2018, Praha

Členové skupiny prezentovali následující témata:

Hrušková P., Brabenec T., Říhová Ambrožová J., Munzar T., Kosina J.: ÚV Strašice – monitoring povrchových zdrojů surové vody a využití keramické membránové filtrace při úpravě vody
Munzar T., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Kosina J.: Problematika využití biologického monitoringu při zjištění původců organoleptických závad surové povrchové vody
Zuzáková J., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Effenberg R., Ledvina M.: Online biosenzory při hledání kontaminace pitné vody
Prousek M,, Marin M., A., L., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D.: Optimalizace detekce spor Clostridium perfringens při úpravě vody
Pumann P.: Zajímavý případ využití mikroskopického rozboru při objasnění epidemie z pitné vody
Vejmelková D., Časarová K., Proksová E., Říhová Ambrožová J.: Detekce genů rezistence na antibiotika na čistírně odpadních vod: optimalizace vzorkování a metodiky
Fajnorová S., Hübner U., Herzog B., Müller J., Hellauer K., Miklos D., Drewes J. E., Wanner J.: Účinnosť pokročilých procesov čistenia odpadových vôd pri odstraňovaní antimikrobiálnej rezistencie
 
 

Voda 2017
20. - 22.9. 2017 Poděbrady

členové OS prezentovali následující témata:

Wanner J.: Sucho a jeho dopady na provoz úpraven vody a čistíren odpadních vod
Benáková A., Salabová R., Růžičková I., Johanidesová I., Pečenka M., Wanner J., Pollet J. ml.: Studium vybraných vlastností aktivovaného kalu vhodných pro matematické modelování dosazovacích nádrží na ÚČOV Praha
Proksová E., Król K., Časarová K., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D.: Distribuce genů rezistence na čistírně odadních vod
Kouba V., Vejmelková D., Jeníček P., Bartáček J.: Adaptace nammox na nízké teploty v hlavním proudu odadní vody na ČOV
Johanidesová I., Káchová P., Růžičková I., pečenka M., Wanner J.: Znovuzískávání fosforu s využitím iontové výměny
Paul J., Dolejš P., Říhová Ambrožová J., Hrušková P., Soukup J., Dobiáš P.: Odtraňování mikropolutantů a biologického znečištění z vltavské vody na rekonstruované úpravně vody Trnová
Diaz-Sosa V., Turolla A., Wanner J., Antonelli. M.: Disinfection by UV radiation for wastewater reuse: Optimisation and control
Diaz-Sosa V., Fajnorova S., Turolla A., Antonelli. M., Wanner J.: Micropollutant accumulation in edible plants irrigated with reused wastewater
Pečenka M., Pešková M., Martínek F., Růžičková I.: Monitoring komunálních ČOV z hlediska odstraňování fosforu
Čapková J., Baudišová D.: Zkoušení domovních čistíren odadních vod podle ČSN EN 12566-3 ve VÚV T.G.M., v.v.i.

 

Nové metody a postupy při provozování ČOV
4.4. – 5.4. 2017, Moravská Třebová

Členové OS prezentovali následující témata:
Wanner J., Beneš O.: Teorie a praxe v oblasti environmentálních limitů a poplatků v legislativě EU a vybraných členských zemích
Wanner J., Chládková H., Pečenka M.: Využití technologie flotace pro snížení koncentrace fosforu na odtoku u ČOV vyskytujících se ve vodárenském povodí
Smažík J. Wanner J.: Ekonomické dopady extrémních požadavků v limitech Pcelk ve vyčištěných odpadních vodách na vlastníky a provozovatele
Harciník F. Wanner J.: Sledování procesu nitrifikace v regenerační zóně ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice

 

Praktické poznatky z optimalizací provozů ČOV
8.3.2017, Praha

Členové OS prezentovali následující témata:
Wanner J.: Možnosti monitoringu a řízení pro ekonomiku a spolehlivý provoz ČOV

 

Vodárenská biologie 2017
1.2. – 2. 2. 2017, Praha

Členové OS prezentovali následující témata:

Jeligová H., Kožíšek F., Pumann P., Baudišová D.: Odborná podpora provozovatelů vodovodů při zpracování rizikové analý
Pumann P.: Další vývoj mikroskopických ukazatelů v pitné vodě s ohledem na zavádění posouzení rizik
Baudišová D.: Mikrobiologický rozbor podle novely vyhlášky o pitné vodě
Vejmelková D., Jarošová K., Šíma M., Říhová Ambrožová J.: Optimalizace metody PCR pro její využití na vzorky kontaminovaných pitných vod
Munzar T., Říhová Ambrožová J., Kosina J.: Možnosti detekce organoleptických závad v povrchových vodách (geosmin a 2-MIB)
Proksova E., Vejmelková D.: Koloběh genů resistence na antibiotika
Karpíšek I., Vejmelková D., Sýkora V.: Vliv ampicilinu na bakteriální osídlení aktivovaného kalu
Pumann P., Kothan F., Pouzarová T.: Sinice v koupacích vodách ČR v letech 2006 – 2016
Baudišová D., Kučera J.: Změny eliminace mikrobiálního znečištění na intenzifikované ČOV Hostivice (membránová technologie)

 

Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou
6. 12. 2016, Praha

Blížší informace lze nalézt v aktualitách .

 

Nové trendy v čistírenství 2016
8. 11. 2016, Soběslav

Členové OS prezentovali následující témata:
Wanner J.: Předčištěné odpadní vody a produkty jejich zpracování pro závlahy a hnojení

 

Odpadové vody 2016
19. – 21. 10. 2016, Vysoké Tatry

Členové OS prezentovali následující témata:
Wanner J.: Mezi povodněmi a suchem – realita českého čistírenství 21. století
Johanidesová I., Fuka T., Růžičková I., Pečenka M., Vejmelková D., Studničková M., Wanner J.: Stáří kalu: Hledání podmínek vhodných pro získání vysoké koncentrace fosforu v odtoku z ČOV
Johanidesová I., Bindzar J., Lama S., Denis P. Ch., Čiháková P., Wanner J.: Vedlejší produkty dezinfekce odpadních vod chlorem: Jak dosáhnout nízké koncentrace AOX a vysoké účinnosti dezinfekce?
Marková E., Kouba V., Wiesinger H., Hejnic J., Jeníček P., Bartáček J.: Interakce methanu a sulfidů s nitritačními mikroorganismy v anaerobně předčištěné splaškové vodě: Problém nebo příležitost?
Bartáček J., Dolejš P., Kouba V., Hejnic J., Marková E., Varga Z., Jeníček P.: Nové technologie nakládání s městskými odpadními vodami: Jaký je současný stav a kudy se vydat dál?

 

Pitná voda 2016
23.-26.5.2016, Tábor

Program konference je ke ztažení
zde.

Členové OS prezentovali následující témata:
Pumann P., Kožíšek F., Jeligová H.: Aktuální přehled rizikové analýzy resp. plánů pro zajištění bezpečného zásobování vodou: obsah, výhody zavedení, odborná podpora a rozšíření

 

Nové metody a postupy při provozování ČOV
5.-6.4.2016, Moravská Třebová

Prof. Wanner prezentoval následující témata:
Poznatky z 12. konference IWA 2015
Novela vodního zákona z pohledu CzWA


Vodárenská biologie 2016
3.-4.2.2016, Praha

Členové OS prezentovali následující témata:
Pumann P., Říhová Ambrožová J., Fremrová L.: Revidovaná norma ČSN 75 7713 kvalita vod – biologický rozbor – stanovení abiosestonu
Říhová Ambrožová J., Fremrová L.: Revize normy ČSN 75 7715 Stanovení nárostů
Vejmelková D., Říhová Ambrožová J.: Alternativní přístupy k rychlé detekci mikrobiální kontaminace pitných vod


Vodní toky
24.-25.11.2015, Hradec Králové


Nové trendy v čistírenství a vodárenství
10.11.2015, Soběslav

Členové OS prezentovali následující témata:
Wanner, J.: Terciární čištění odpadních vod s cílem jejich opětovného využívaní
Benáková, A. a kol.: Zkušenosti s odstraňováním dusíkatého znečištění z odpadních vod kombinací nitritace a anammox procesu s imobilizovanou biomasou

 

Dusík prakticky
3.11.2015 Brno, 5.11.2015 Praha

Seminář pořádaný firmou Asio, spol. s.r.o. v rámci projektu Anammox (FR/TI4-254) za finačního přispění Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Využívaní krajiny a ochrana vod v povodí vodárenské nádrže Švihov
20.10.2015, Útěchovice

Diskuzní seminář odborné skupiny Difúzní znečištění, ve spolupráci s ČZU

 

Mokřady v zemědělských krajinách
11.-16.10. 2015, ČR

 

Pitná voda 2015
6.-8.10.2015, Trenčianské Teplice

Program konference lze nalézt na
http://www.csave.cz/odborne-akce/ .

 

Vodní nádrže
6.-7.10.2015, Brno

 

Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody
1.-2.10.2015, Śtrbské Pleso

Členové OS prezentovali téma:
Říhová Ambrožová, J., Adámková, P., Škopová, V., Říha, J.: Možnosti prodloužení doby provozu materiálů ve vodárenství

Program konference lze nalézt na
http://www.csave.cz/aktuality/

 

Městské vody
1.-2.10.2015, Velké Bílovice

 

Voda 2015
16.-18.9.2015, Poděbrady

Informace o průběhu konference budou zveřejněny v Listech CzWA. Poznatky ze sekce Nové postupy, technologie, mikropolutanty lze nalézt v Aktualitách.

Členové OS prezentovali následující témata:
Wanner, J.: Problematika bodových a plošných zdrojů znečištění a legislativa ochrany vod
Chovancová, L., Ptáková, T., Růžičková, I.: Koncentrace barviva DAPI pro fluorescenční mikroskopii
Chovancová, L., Šedivá, H., Martínek, F., Růžičková, I.: Určení vitality bakterií detekovaných metodou FISH
Vejmelková, D., Růžičková, I., Benáková, A.: Praktické využití mikroskopické analýzy a vybraných metod molekulární biologie pro určení charakteru kalu

 

Rybníky - naše dědictví i bohatství pro budoucnost
18.-19.6.2015, Praha

Program lze nalézt
zde.

 

Sedimetny vodných tokov a nádrží
20.-21.5., Bratislava

Bližší info na http://www.csave.cz/aktuality/sedimenty-vodnych-tokov-a-nadrzi.html

 

Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod
14.-15.4.2015, Moravská Třebová

Program konference lze nalézt
zde.

prof. Wanner přednesl následující příspěvky:

Druhé století aktivačního procesu: dosažená úroveň poznání a budoucnost procesu
Seminář v Moravské Třebové - 20 let inspirujících přednášek a diskuzí

Dalším zajímavým příspěvkem je přednáška MŽP o připravovaných novelách v oblasti odpadních vod.


Počítáme s vodou
26.3.2015, Praha

Mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech.
Bližší informace o projektu včetně programu lze nalézt na
http://www.pocitamesvodou.cz/akce/konference/


Problémové ukazatele u pitné vody
25.3.2015, Praha

Program lze nalézt
zde.

 

Voda Zlín
12.-13.3 2015, Zlín
Program konference lze nalézt na
http://www.smv.cz/res/data/139/015116.pdf?seek=1.

Členové OS BV přednesli následující přednášky:
Říhová Ambrožová, J., Kůs, P. Šveda, H., Škopová, V.: Využití UV záření pro snížení hodnot TOC a počtu mikroorganismů v užitkových vodách
Škopová, V., Říhová Ambrožová, J., Říha J.: Studium tvorby biofilmů na materiálech při úpravě vody

 

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod
26.-27.2.2015, Blansko

Program konference lze nalézt na
http://os-rep.czwa.cz/images/data_osrep/konference/2015/konference_os-rep_blansko_2015_2.cirkular.pdf

prof. Wanner přednesl příspěvek na téma
Vliv kalové vody na odstraňování fosforečnanů

 

Vodárenská biologie 2015
4.-5.2.2015, Praha

Program konference lze nalézt na
http://www.ekomonitor.cz/uploads/seminare/150204_pozvankakopie2.pdf

Členové OS BV přednesli následující příspěvky:

Říhová Ambrožová, J.: 4 roky hydrobiologa na Mosteckém jezeře
Neruda, M., Říhová Ambrožová, J, Kubát, K., Machová, I., Filipová, L., Holec, M., Holcová D.: Výsledky ekologického sledování
Mosteckého jezera
Pumann, P.: Umí provozní laboratoře určovat plaktonní sinice?
Pumann, P. a kol.: Několik poznámek k rozšíření a chování koupáče obecného v ČR
Chovancová, L.: Optimalizace identifikace poly-P v aktivovaných kalech

Další zajímavé příspěvky:

Matějů, L.: Letem mikrobiologickým světem kalů z čistíren odpadních vod
Škopová, V.: Nárůst biofilmů na různých typech materiálů při úpravě vody
Čiháková, P.: Biocidní aktivita nanočástic stříbra na čistírenské kaly
Šveda, H.: Snížení počtu mikroorganismů a hodnot TOC pomocí UV záření

 

Mikrobiologie vody a prostředí 2014
3.-4.12.2014, Praha

Program konference
MV 2014.pdf

Členové OS BV prezentovali příspěvky:
Baudišová D.: Novinky v mikrobiologii vody
Mlejnková H.: Vývoj metodiky určení míry ohrožení kulturních památek.
 

Dezinfekce vyčištěných odpadních vod
Seminář odborných skupin CzWA
20.11.2014, Praha
 
Zpráva ze semináře Dezinfekce vyčištěných odpadních vod bude uveřejněna v lednových Listech CzWA.

 
Nové trendy v čistírenství
11.11.2014, Soběslav

Prof. Wanner přednesl příspěvek na téma
Požadavky na vyčištěnou odpadní vodu pro její opětovné využívání
 

Odpadové vody 2014
22.-24.10.2014, Štrbské Pleso

Členové OS BV prezentovali příspěvky:

Wanner, J: Aktivační proces - od geniálního vynálezu po nejrozšířenější čistírenskou technologii
Chovancová, L., Růžičková, I., Šedivá, H.: Detekce poly-P bakterií v aktivovaném kalu
Pospíšil, V., Wanner, J: Studium funkcí regenerační zóny v aktivačním systému typu R-D-N
Johanidesová, I., Lama, S., Adámková, P., Bindzar, J., Wanner, J., Kotas, J.: Vliv koagulace, sedimentace a pískové filtrace na účinnost dezinfekce odpadních vod
Jelínková, V., Baudišová D.: Zkoušení domovních čistíren odpadních vod podle ČSN EN 12566-3 ve VÚV TGM, v.v.i.
Martínek, F., Pečenka, M., Herzigová, L., Wanner, J.: VN Švihov - stanovení celkového fosforu v pevných vzorcích

Program konference lze nalézt na http://acesr.sk/konferencia-odpadove-vody-2014/


Městské vody 2014
2.-3.10.2014, Velké Bílovice

Program konference lze nalézt na
http://www.czwa.cz/

 

Nové trendy v oblasti pitnej vody
1.-2.10.2014, Štrbské Pleso

Členové OS BV přednesli příspěvky:
Říhová Ambrožová J., Adámková P., Škopová V., Říha J.: Možnosti prodloužení doby provozu materiálů ve vodárenství

Program konference lze nalézt
zde.

 
 
Magdeburský seminář o ochraně vod 2014
18.-19.9.2014, Špindlerův Mlýn
 
Program lze nalézt na: http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/dokumenty/magdebursky-seminar-o-ochrane-vod-2014_767.html
 
The IWA conference Activated sludge… 100 years and counting
12.-14.6.2014, Essen, Germany
 
U příležitosti 100 let od vzniku aktivačního procesu přední odborníci v oboru čištění odpadních vod přednesli přednášky shrnující důležité poznatky v oblasti vývoje a požadavků na čištění odpadních vod, odstraňování makro- a mikronutirentů, mikrobiální ekologie aktivovaného kalu, aerace, separace aktivovaného kalu, aktivačního procesu a energie, modelování aktivačního procesu, ekonomiky aktivačního procesu, hybridních systémů, membránových systémů, automatizace a řízení procesu, čištění průmyslových odpadních vod atd.

V rámci předkonferenčního programu pro mladé vědce byly řešeny otázky nejenom odstraňování nutrientů, ale rovněž odstraňování farmaceutických přípravků moderními metodami a dezinfekce vyčištěných odpadních vod.

Prof. Wanner spolu s Doc. Jobbágy přednesli příspěvek Solids separations.
Plné texty přednášek jsou součástí publikace 100 let aktivovaného kalu, kterou vydává IWA.

Bližší informace o publikaci lze nalézt v
Zahraniční a odborná literatura - knihy.
 

Co nám dělá větší starosti - sucho nebo povodně?
10.-11.6.2014, Medlov

Prezentace ze semináře a hodnocení semináře organizátory a účastníky lze nalézt na http://www.vuv.cz/index.php?id=2&tx_ttnews[tt_news]=319&cHash=7afe91d6df


Pitná voda 2014
26.-29.5.2014, Tábor

Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Gabriel, P., Sladký, P., Baudišová, D., Benáková, A., Váňa, M., Boháčková, Z., Jedličková, Z.: Stanovení asimilovatelného organického uhlíku pomocí optické detekce
Pumann, P., Kožíšek, F., Šašek, J.: Hygienický význam ukazatele počty kolonií a změna v jeho hodnocení
Kožíšek, F., Jeligová, H., Pumann, P., Šašek, J.: Stanovisko a úloha hygienické služby při ukončení dezinfekce na skupinovém vodovodu v Mladé Boleslavi
Šašek, J., Kožíšek, F., Pumann, P., Jeligová, H., : Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody

Další zajímavé příspěvky:
Strnadová, N., Černá, L, Hladíková, Z: Změna biologické stability pitné vody
Prokšová, M., Cíchová, M., Gaálová, B., Seman, M.: Mikrobiálny skríning v štyroch jaskyniach Slovenského krasu s použitím konvenčných a molekulárno-biologických metód
Kožíšek, F., Paul, J., Datel, J., V.: Zajištění kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy

Informace ze semináře budou zveřejněny v zářijových Listech CzWA.

Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod
8.-9.4.2014, Moravská Třebová

Prof. Wanner prezentoval příspěvek:
Vývoj v technologii čištění a opětovného využívaní odpadních vod a potřebné změny českého vodního práva

Informace o průběhu semináře a fotografie z akce lze nalézt na http://www.czwa.cz/

Voda Zlín 2014
13.-14.3.2014, Zlín

Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Říhová Ambrožová, J., Říha, J., Adámková, P. : Biocidní účinek nanočástic kovů ve filtračních náplních vzduchových filtrů
Adámková, P. , Říhová Ambrožová, J., Škopová, V.: Nanostříbro jako účinný biocidní prostředek

Praktickou přednášku přednesl Dr. Kožíšek ze SZÚ:
V čem spočívá chystaná novela směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu

Energetické úspory na ČOV
Seminář OS Energie a odpadní vody
ve spolupráci s OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství, Městské čistírny odpadních vod, Kaly a odpady
19.3.2014, Praha

Informace o průběhu semináře budou zveřejněny v květnových Listech CzWA.

Vodárenská biologie 2014

5.-6.2.2014, hotel DAP, Praha

Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Říhová Ambrožová, J., Říha, J., Adámková, P.: Standardy bezpečného provozu filtračních náplní a využití nanočástic pro jeho prodloužení
Baudišová, D., Váňa, M., Benáková, A., Boháčková, Z., Jedličková, Z.: Výzkum asimilovatelného organického uhlíku v systémech distribuce pitné vody
Mljenková, H., Sedláček, P.: Role mikroorganismů v procesu ohrožení kulturních památek
Pumann, P.: revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod - Stanovení plaktonních sinic
Pumann, P., Duras, J., Chanová, M., Koubová, R.: Cerkáriová dermatitida a jak k ní přistupovat
Adámková, P., Říhová Ambrožová, J., Škopová, J: Srovnání účinnosti antimikrobiálních preparátů v iontové formě a nanoformě
Chovancová, L., Růžičková, I.: Optimalizace postupu analýzy FISH pro identifikaci a kvantifikaci bakterií v aktivovaném kalu

Bližší informace o konferenci jsou publikovány Doc. Říhovou Ambrožovu v březnových Listech CzWA.

Nové trendy v čistírenství a vodárenství
12.11.2013, Soběslav
 
Prof. Wanner přednesl příspěvek na téma Problémy při aplikaci BAT.
 
 
Městské vody 2013
3.-4.10.2013, Velké Bílovice
 
Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Doležalová, L., Komínková, D: Sledování toxických kovů v nádrži ovlivněné městskou čistírnou odpadních vod
Klímová, M., Komínková, D, Doležalová, L., Šťastná, G.: Syndrom urbanizovaných toků příkladová studie Zátišského potoka v Praze
Kabelková, I., Metelka, T., Krejčí, F., Stránský, D. ., Šťastná, G., Hrabák, D.: Nový informační systém oddělovacích komor a jejich vlivů na vodní toky
 
 
Vodní nádrže 2013
25.-26.9.2013, Brno
 
Sborník z konference je dostupný na http://vodninadrze.pmo.cz/cz/stranka/sbornik-konference-vn-2013/
 
10. bienální konference Voda 2013
18.-20.9.2013, Poděbrady
 
Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
 
Přednášky:
 
Wanner, J.: Vývoj v nakládání s vodami a potřebné změny vodního práva
Podholová, E., Honzajková, Z., Podhola, M., Patočka, T., Chumchalová, J., Kocurek, P., Vurm, R., Bystrianský, M., Šír, M., Hamalová, A., Hrychová, P.: Pitná voda a membránové separace
Adámková, P., Říhová Ambrožová, J., Škopová, V.: Perspektiva využití nanočástic stříbra v technologiích úpravy a čištění vod
 
Postery:
 
Kelbich, P., Procházková, L., Stryjová, H., Johanidesová, I., Probyn, R., Wanner, J., Mrákota, J., Škorvan, O., Uličník, B.: Dosažení a udržení inhibice procesu nitratace pomocí hydroxylaminu v případě použití technologie Lentikat’s
Sýkorová, E., Lhotský, O., Wanner, J.: Optimalizace srážení struvitu z odpadních vod z chovu prasat v poloprovozním reaktoru
Škorvan, O., Martínek, F., Pečenka, M., Holba, M., Wanner, J.: Přehled zastoupení technologií čištění městských odpadních vod na území ČR
Pečenka, M., Martínek, F., Hrušková, P., Herzigová, L., Wanner, J.: Identifikace zdrojů znečištění sloučeninami fosforu v dílčím povodí vodárenské nádrže Švihov
Komínková, D., Šťastná, G., Doležalová, L., Stránský, D.: Rozvoj podnikatelského prostředí malých firem profesním vzděláváním v oblasti environmentálního a zdravotního inženýrství s důrazem na environmentální technologie – druhá fáze projektu zaměřená na revitalizaci a HDV
Doležalová L., Komínková D.: Trendy historického znečištění v sedimentech vodního díla Hostivař z let 1964-2010
Chovancová, L., Kelbich, P., Růžičková, I., Macek, T.: Fluorescenční in situ hybridizace pro identifikaci a kvantifikaci nitrifikačních bakterií v aktivovaném kalu
Kabelková, I., Metelka, T., Krejčí, F., Stránský, D., Šťastná, G., Hrabák, D.,Suchánek, M.: Vývoj informačního systému oddělovacích komor a jejich vlivů na vodní toky
Stryjová, H., Pečenka, M., Piňosová, L., Martínek, F.: Studium vlivu salinity na kinetiku nitrifikace a zastoupení nitrifikačních bakterií v podmínkách laboratorního modelového reaktoru
Kouba, V., Catrysse, M., Stryjová, H., Jonatová, I., Volcke, E., Švehla, P.,Bartáček, J.: Dlouhodobá udržitelnost procesu nitritace na základě působení toxických forem dusíku
Benáková, A., Baudišová D.: Vliv odtoku ČOV Písek na kvalitu vody v Otavě
Gabriel, P., Sladký, P., Benáková, A., Baudišová, D.: Optimalizace metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku s využitím optické detekce
Mlejnská E. Benáková, A.: Zkušenosti s laboratorním testováním biologické aktivity preparátů určených k eliminaci kolmatace filtračních náplní
 
Workshop Nejnovější trendy v ostraňování dusíku. Kam dál?
17.9.2013, Poděbrady
 
Den před konferencí se uskutečnil ve spolupráci VŠCHT Praha, ČZU a STU Bratislava workshop zaměřený na novinky v oblasti
odstraňování dusíku z odpadních vod. Představeny byly projekty zabývající se zkrácenou nitrifikací za účasti suspenzní a
imobilizované biomasy, dále projekt zaměřený na využití autotrofní denitrifikace a projekt využívající granulovanou
biomasu v procesu nitrifikace, denitrifikace a Anammox.
 
VŠCHT Praha byla zastoupena prof. Jeníčkem, Dr. Bartáčkem, Ing. Kelbichem a Bc. Koubou, ČZU Dr. Švehlou a Ing. Packem a
STU Bratislava prof. Drtilem.
 
 
WaterMicro 2013, 17th International Symposium on Health-Releated Water Microbiology
15.-20.9.2013, Florianópolis, Bazílie
 
Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Baudisova, D Benakova, A , Pumann, P Sasek, J: Pathogens in recreational waters in Czech Republic
Sasek, J., Baudisova, D.: Pseudomonas aeruginosa in recreational waters
 
Podrobné informace o tématech probíraných na konferenci WaterMicro 2013, 17th International Symposium on Health-Releated Water Microbiology lze nalézt zde.
 
 
IWA 5th Eastern European Young and Senior Water Professionals Conference
26.-28.6.2013, Kyjev, Ukrajina
 
Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Vojtěchovská Šrámková, M., Wanner, J.: Comparison between pilot-plant and laboratory sand filter efficience for tertiery wastewater treatment
Klímová, M., Komínková, D., Caletková, J., Doležalová, L., Nábělková, J.: Impact of storm water drainage on chemical and ecological status of small urban creek – a case study of Prague
Kouba, V., Stryjová, H., Jonatová, I., Bartáček, J.: The impact of low influent ammonia concentration on inhibition on nitrite oxidizing bacteria in biofilm reactor
 
26. kongres ČSSM s mezinárodní účastí
24.-26.6.2013, Brno
 
Na kongresu zazněly přednášky v následujících sekcích: Antimikrobiální látky, Mikrobiologie potravin, Aplikovaná mikrobiologie, Diagnostika infekcí, Environmentální mikrobiologie, Experimentální mikrobiologie, fyziologie a taxonomie, Klinická mikrobiologie a diagnostika infekcí, Mykologie lékařská, Mykologie nelékařská, Probiotika, Veterinární mikrobiologie, Virologie, Výuka mikrobiologie.
 
V oblasti environmentální mikrobiologie se letos sešly pro přednáškovou část příspěvky věnované převážně problematice půdních mikroorganismů. Z tohoto důvodu nebyla letos zařazena samostatná sekce věnovaná mikrobiologii vody.
 
Slavnostní úvodní přednáška byla věnována 85. výročí založení ČSSM. Součástí kongresu bylo rovněž předání cen Mladý mikrobiolog a Patočkových medailí.
 
Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Baudišová, D., Benáková, A.: Mikrobiální znečištění koupacích vod
Příspěvek byl prezentován jako přednáška a zabýval se problematikou stanovení E. coli, intestinálních enterokoků a vybraných patogenů v koupacích vodách.
 
Baudišová, D., Jelínková, V.: Změní použití bakteriálního preparátu eliminaci hygienicky významných mikroorganismů v domovních ČOV?
Příspěvek byl prezentován jako poster a zabýval se změnou eliminace fekálních bakterií v domovních ČOV do 5 EO po aplikaci bakteriálního preparátu sloužícího ke zvýšení účinnosti čištění.
 
Mlejnková, H., Sedláček, P., Baudišová, D.: Problematika biodeteriorace kulturních památek mikroorganismy
Příspěvek byl prezentován jako poster a seznámil odbornou veřejnost s problematikou vlivu vodního prostředí na kulturní památky.
 
 
Z další posterů věnovaných problematice blízké zaměření OS BV jmenujme:
Krištofíková, L’., Rosenberg, M., Stloukal, R.: Biologické odstraňovanie dusičnanov z chladných pitných vod
Příspěvek představil možnost odstraňování dusičnanů z pitných vod metodou LentiKats pomocí bakterií Pseudomonas fluorescens a Pseudomonas stutzeri za různých teplot.
 
Křesinová, Z., Cajthaml, T. : Mikrobiální degradace endokrinně disruptivních látek z odpadních vod
Příspěvek se zabýval degradací endokrinně disruptivních látek pomocí hub bílé hniloby kultivovaných na slámě.
 
Křížek, K., Růžička, J., Julinová, M., Houser, J., Husárová, L.: Biodegradetion of N-methylpyrrolidone by activated sludge bacteria
Příspěvek se zabýval izolací bakterií z aktivovaného kalu schopných degradace N-methylpyrrolidonu. Bylo zjištěno, že tyto bakterie jsou ve sledovaných kalech přítomny v dostatečném množství a efektivně tak mohou degradovat zmíněný polutant.
 
Šimonyiová, D., Švardová, A., Sirotná, Z., Pavleová, E., Rovný, I. : Výskyt legionel v umelých kúpaliskách na Slovensku
Příspěvek se zabýval výskytem legionel v umělých bazénech s termální a netermální vodou dle platné vyhlášky za období 2011-2012.
 
Šimonyiová, D., Švardová, A., Sirotná, Z., Rovný, I.: Zdravotné riziká z mikrobiologického znečistenia pitných vod z individuálného zásobovania
Příspěvek se zabýval kvalitou individuálních zdrojů pitné vody z hlediska E. coli, enterokoků a kultivovatelných mikroorganismů v okolí Bratislavy a Trnavy.
 
 
Sedimenty vodných tokov a nádrží 2013
22.-23.5.2013, VÚVH Bratislava
 
Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
 
Doležalová, L., Komínková, D.: Hodnocení kvality drobných vodních toků na území Prahy
Doležalová, L., Komínková, D.: Vodní dílo Hostivař – akumulace prioritních polutantů v sedimentech v letech 1964 - 2010
Komínková, D., Šťastná, G., Doležalová, L., Stránský, D. : Představení projektu OP Praha adaptabilita: Rozvoj podnikatelského prostředí malých firem profesním vzděláváním v oblasti environmentálního a zdravotního inženýrství s důrazem na environmentální technologie - druhá fáze projektu
 
 
Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod
9.-10.4.2013, Moravská Třebová
 
Prof. Wanner se podílel na přípravě příspěvku:
Vojtěchovský, R., Wanner, J., Fiala, M., Soukup, J., Paul, J. Optimalizace provozu ČOV Hořovice pomocí matematického modelování
 
Další informace o akci lze nalézt v aktualitách a na http://www.czwa.cz/.
 
 
Zdravotné zabezpečenie pitnej vody
9.-10.4.2013, Bánská Bystrica
 
 
Konference byla zaměřena na zkušenosti s dezinfekčními přípravky a zařízeními pro zabezpečení pitné vody.
Součástí konference byla i prezentace firem zabývajících se dezinfekcí vody.
Z OS BV prezentovala své výsledky Doc. Říhová Ambrožová: Identifikace nebezpečí a analýza rizik distribučního systému vody
 
S dalších přednášek jmenujme:
 
prof. Janda: Metody dezinfekce pitné vody - výhody a nevýhody
doc. Dolejš: Současná praxe v dezinfekci pitné vody podrobená analýze metodou kritického myšlení
Dr. Kožíšek: Dezinfekce pitné vody z pohledu hygienika

 

Voda v krajině 2013
3. bienální seminář 28.3.2013, Praha
 
Odborným garanetem sekce Voda v krajině byl prof. Wanner.
 
Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Pečenka, M., Martínek, F., Hrušková, P., Wanner, J: Identifikace zdrojů znečištění v povodí VN Švihov
 
Kolegové z ostatních OS prezentovali následují příspěvky:
Holas, J., Hrnčířová, M.: Hlavní problémové okruhy v povodí VN Švihov
Koller, M., Hammer, V.: Decentrální čištění odpadních vod – vliv na kvalitu vody v krajině
 
Shrnutí důležitých poznatků ze semináře je zveřejněno na http://www.czwa.cz/akce/2013Praha/Voda_v_krajine_2013_zavery.doc.
 
 
Nástroje pro podporu provozování a investiční výstavby vodovodů
Seminář OS Vodárenství
26.3.2013, Praha
 
Seminář byl přijat posluchači velmi kladně, svědčí o tom bohatá diskuze nad každou prezentovanou tématikou.
Velký dík patří organizátorům konference (Doc. Strnadová, Dr. Fiala) a především Mgr. Paulovi, který celý seminář vedl.
Prezentované příspěvky budou k dispozici na stránkách OS Vodárenství: http://www.czwa.cz/os/osvod.html
 
Informace o průběhu semináře včetně představení OS Vodárenství najdete v květnových Listech CzWA.
 
Na semináři přednesla Doc. Říhová Ambrožová příspěvek na téma:
Význam monitoringu distribučních sítí pro jejich provoz a projektování
 

Voda Zlín 2013

14.-15.3.2013, Zlín

Sborník z konference je dostupný na http://www.smv.cz/sbornik-voda-zlin-2013.html

Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:

Říhová Ambrožová, J., Říha, J.: Potenciální vliv materiálů ve styku s vodou na mikrobiální růst

 

Prof. Sládečková a kol. prezentovali tématiku:

Hydrobiologické audity ve vodárenství - metodika

 

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod
21.-22.2.2013, Blansko
 
Členové OS BV se podíleli na příspěvku:
Pečenka M., Martínek F., Hrušková P., Wanner J.: Identifikace zdrojů znečištění v povodí vodárenské nádrže Švihov
 
 
Vodárenská biologie 2013
6.-7.2.2013, hotel DAP, Praha

Na konferenci bylo připomenuto významné jubileum prof. Sládečkové.

Členové OS BV přednesli následující příspěvky:

Říhová Ambrožová, J.: Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří – jezero Most
Baudišová D., Benáková A., Váňa M., Jedličková Z: Asimilovatelný organický uhlík v systémech výroby a distribuce pitné vody
Pumann P., Říhová Ambrožová, J., Fremrová L: Revize ČSN 757712 - Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu
Pumann P., Pouzarová T.: Počítání bezbarvých bičíkovců a améb ve vodě - zkušenosti zmezilaboratorních porovnávacích zkoušek
Adámková P. , Říhová Ambrožová, J.: Inhibiční účinek nanočástic kovů na kulturu řas
Kožíšek F., Pumann P., Šašek J, Baudišová D., Benáková A.: Výskyt patogenů a související riziko infekce ve vybraných povrchových vodách ČR
Kožíšek F., Pumann P., Pouzarová T., Veronika Svobodová V.: Hodnocení zdravotního rizika z vodního lyžování
Pouzarová T., Pumann P.: O důležitosti používání svorek při počítání v počítacích komůrkách
Lev J., Říhová Ambrožová J., Karásková M., Kubáč L., Palčík J., Holba M., Říha J. : Aplikace fotoaktivních nátěrů s ftalocyaniny pro zvýšení kvality prostředí úpraven pitných vod.
 
Bližší informace o konferenci budou publikovány Doc. Říhovou Ambrožovu v březnových Listech CzWA.
 
Vodní toky 2012
27.-28.11.2012, hotel Černigov, Hradec Králové
 
Přednesené příspěvky a shrnutí konference na stránkách
http://www.vrv.cz/index.php?main=2&sub=7&newsid=25
 
 
IWA 4th Eastern European Young and Senior Water Professionals Conference
4.-5.10.2012, Petrohrad, Rusko
 
Podrobněji o svých dojmech z konference referoval v Listech CzWA (1/2013) kolega Filip Wanner, který získal ocenění za nejlepší přednášku týkající se léčiv v odpadních vodách.
 
 
Odpadové vody 2012
17.-19.9.2012, hotel Patria, Štrbské Pleso
 
Členové OS BV prezentovali na konferenci příspěvky:
Wanner J.: Nejlepší dostupné technologie čištění odpadních vod z pohledu české legislativy
 
The IWA World Water Congres and Exhibition
16.9.-21.9.2012, Busan, Korea
 
Mikrobiológia vody a prostredia 2012
12.9.-14.9.2012, Kongresové centrum Nový Smokovec
 
Tradiční konference se tentokrát konala na Slovensku v prostředí Vysokých Tater. Přípravy celé konference se ujaly kolegyně z VÚVH Bratislava Dr. Prokšová a Dr. Cíchová.
 
Z oblasti ochrany zdraví a hygieny byly předneseny příspěvky zabývající se mikrobiální kvalitou pitných vod a dále umělých a přírodních koupacích vod. Novinkou v této oblasti byl příspěvek na téma kvality vod rybích pedikúr a příspěvek zabývající antimikrobiálními nátěry.
 
Tradičně byla věnována pozornost problematice stanovení patogenů pomocí molekulárně-biologických metod (PCR, FISH, detekce specifických genů).
 
Z oblasti mikroorganismů životního prostředí byla věnována pozornost říčním sedimentů, jeskynním vodám a půdě. Nově byla prezentována tématika mikroorganismů narušujících kulturní památky.
 
Zaměstnanci České sbírky mikroorganismů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity nás seznámili s novým bakteriálním druhem rodu Aquitalea.
 
Pozornost byla věnována nejenom tradičním indikátorům fekálního znečištění, ale rovněž bakteriím Campylobacter, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfrigens, Serratia a dále legionelám, amébám, parazitům atd.
 
V posterové sekci byly např. prezentovány příspěvky zabívající se hygienou dětských pískovišť, zkouškami toxicity, odstraňováním toxických kovů mikroorganismy aktivovaného kalu, vlivem rybářského hospodaření na mikrobiální kvalitu rybníků, cestovními a nozokomiálními legionelózami a ekologií rodu Enterococcus. Zaměstnanci České sbírky mikroorganismů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity seznámili pomocí plakátového sdělení odbornou veřejnost s novinkami v jejich sbírce.
Členové OS BV prezentovali na konferenci příspěvky:
 
Baudišová D., Benáková A.: Metodický přístup k mikrobiologickym analýzam odpadních vod
Baudišová D.: Koupou se i vodáci? (Krátké sdělení)
Benáková A.: Problematika bakterií Campylobacter v koupacích vodách
Mlejnková H.: Problematika ohrožení národních kulturních památek mikroorganismy
 
Podrobnější informace o jednotlivých přednáškách a posterových sděleních prezentovaných na konferenci lze nalézt v Listech CzWA (3/2013).
 
Pitná voda 2012
21.5.-24.5.2012, Tábor
 
Členové OS BV prezentovali na konferenci příspěvky:
 
Baudišová D., Váňa M.: Metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku
Pečenka M., Wanner J.: Spolupráce VŠCHT Praha s hl. m. Prahou při ochraně vodárenské nádrže Švihov
Pumann P., Kožíšek F.: Kdy je podzemní voda pod vlivem vody povrchové?
Pumann P., Kožíšek F., Pomykačová I., Jeligová H., Čadek V., Dvořáková A.: Odezva médií na výsledky projektu zaměřeného na výskyt léčiv v pitné vodě
Kožíšek F., Pumann P.: Metoda QMRA a její využit í při hodnocení kvality povrchových i upravených vod
 
 
Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod
3.4.-4.4.2012, Moravská Třebová
 
Členové OS BV prezentovali na konferenci příspěvky:
 
Wanner J.: Nejlepší dostupné technologie čištění odpadních vod z pohledu české legislativy
Wanner J.: Dezinfekce odpadních vod při jejich opětovném použití
 
Vodárenská biologie 2012
1.2.-2.2.2012, Hotel DAP, Praha
 
Na konferenci byl přednesen příspěvek Vhodnost a použitelnost screeningových a alternativních metod stanovení mikrobiologických ukazatelů, který shrnuje výsledky disertační práce naší kolegyně Ing. Evy Podholové, Ph.D. Práce byla obhájena 15.12.2011 na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT.
 
O průběhu akce informuje článek Doc. Říhové Ambrožové Konference Vodárenská biologie v Praze uveřejněný ve Vodním hospodářství 2/2012.
 
Mikrobiologie vody a prostředí 2011
17.-19.10.2011, Tupadly, Kokořínsko
 
 
Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod
24.2.-25.2.2011, Blansko
 
V únoru proběhla již tradiční konference pořádaná OS REP.
Členové naší skupiny se podíleli na následujících příspěvcích:
Baudišová Dana, Benáková Andrea: Detekce patogenních bakterií v odpadních vodách
Vacková Lenka, Vejmelková Dana, Wanner Jiří: Metody částečné nitrifikace
Sýkorová Eva, Wanner Jiří: Zvýšené odstraňování fosforu z odpadních vod
 
 
Vodárenská biologie 2011
2.2. - 3.2.2011, Státní zdravotní ústav Praha
 
Paní prof. Sládečková ve svém úvodním příspěvku vzpomenula osobnost RNDr. Věry Moravcové, CSc. a její přínos vodárenské biologii a mikrobiologii.
 
Na konferenci bylo předneseno celkem 31 příspěvků v následujících blocích:
 
Legislativa a normy
Biologický stav vod
Sinice a trofizace vod fosforem, metody jejich eliminace
Bazény a jejich provoz
Čistírenství, metody a charakter odtoků
Technologie úpravy vody a dezinfekce
 
Posluchači byli seznámeni s novinkami v oblasti norem pro biologický rozbor vod. Velká část přednášek byla věnována kvalitě povrchových vod po stránce chemické i mikrobiologické, hodnocení jejich ekologického stavu a vlivu městského odvodnění na společenstva vodních toků. Problematika sinic byla zaměřena převážně na možnosti jejich odstraňování. Zazněly příspěvky o možnostech odstraňování a recyklace fosforu z povrchových a odpadních vod.
 
Blok čistírenství byl věnován metodám stanovení mikroorganismů v kalech, problematice mikrobiálního oživení vypouštěných odpadních vod, možnostem čištění vod pomocí membránové technologie a problematice imobilizované biomasy v technologických procesech.. K problematice úprava vod a dezinfekce byly předneseny referáty o účincích impulzních korónových výbojů na oživení vod a referáty o zkušenostech s používáním oxidu chloričitého. Některé příspěvky byly věnovány organickým polutantům. Posterová sekce byla rovněž bohatá. Zde bych zmínila např. problematiku arkobakterů ve vodách a problematiku citlivosti vybraných řas k toxickým kovům.
 
Věřím, že všichni zúčastnění si odnesli nové poznatky a podněty pro další práci a získali nové užitečné kontakty. V sekci čístírenství a úprava vod se uplatnili se svými příspěvky studenti VŠCHT, pro které je tato konference možností vystoupit mnohdy poprvé před odborným publikem a seznámit ho s dílčími výsledky doktorandské práce. Příští konference se podle organizátorů uskuteční opět za rok 1.-2. února 2012 v Praze.
 
Členové naší skupiny se podíleli na následujících příspěvcích:
 
Vacková L., Srb M., Stloukal R., Wanner J.: Denitrifikace za použití imobilizované biomasy: výběr organismu pro použití ve studených vodách
Vacková L., Stloukal R., Wanner J.: Stanovení množství enkapsulované biomasy v polyvinylalkoholových peletách
Říhová Ambrožová J.: Interpretace abiosestonu
Doležalová L., Komínková D.: Screening výskytu toxických kovů v pražských nádržích
Večeřová L., Komínková D., Nábělková J., Horáková H.: Deset let sledování kvality vody a sedimentu pražského Botiče
Goméz M., Růžičková I., Dvořák L.: Dávkování pomocných chemikálií za účelem prodloužení pracovního cyklu membránové čistírny odpadních vod
Novotná J., Šťastná G.: Městské odvodnění a jeho vliv na společenstva nárostů a makrozoobentosu ve vodních tocích
Podholová E., Honzajková Z., Vurm R.: Opětovné využití vyčištěných odpadních vod pomocí membránových technologií
Pumann P.: O sinicích, epidemiologických studiích a pitné vodě
Pouzarová T., Pumann P.: Několik metodických poznámek ke stanovení chlorofylu-a pomocí ČSN ISO 10260
Benáková A., Baudišová D.: Mikrobiální oživení odtoků z čistíren odpadních vod
 
Podrobnější informace o konferenci lze nalézt v příspěvku doc. RNDr. Jany Říhové Ambrožové
ve Vodním hospodářství 4/2011.

·