ZPĚT
 
Biologie vody
Odborná skupina při Asociaci pro vodu ČR
 
KONFERENCE

 
Připravované akce
 
 
Voda 2019
18. 9. - 20.9., Poděbrady
 
Uskutečněné akce

 

Vodárenská biologie 2019
6. 2. - 7. 2., Praha
 
Členové skupiny přednesli:

Baudišová D., Pumann P., Šašek J., Dvořáková A., Kuklíková M.: Jaké jsou možné dopady vzorkování pitné vody dle nové legislativy na nálezy organotrofních bakterií?
Říhová Ambrožová J.: Stále opomíjený rizikový bod v systému zásobování pitnou vodou
Baumruková L., Skala M., Říhová Ambrožová J., Kůs P., Seydl R.: Monitoring mikrobiologického oživení v provozu demineralizační linky na elektrárně Ledvice
Karpíšek I., Zachová J., Vejmelková D., Sýkora V.: Vliv adaptace aktivovaného kalu na biodegradaci antibiotik a akumulaci genů rezistence
Pumann P., Kothan F.: Sinice v koupacích vodách ČR v mimořádně teplé sezóně 2018
Pumann P., Kožíšek F., Jeligová H., Kothan F.: Deset let internetového dotazníku onemocnění z koupání
Bulantová J., Pokrupová Z., Sekerášová I., Pumann P.: Cerkáriová dermatitida v ČR – výzkum, praxe, legislativa
Dujčáková M., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Junková P.: Identifikace původců organoleptických závad v povrchových a pitných vodách
Zuzáková J., Effenberg R., Říhová Ambrožová J., Ledvina M.: Selektivita senzorových molekul k povrchu E. coli
Rishko I., Simonová V., Říhová Ambrožová J.,. Najmanová P.: Oxidační účinek ferátů na autotrofní a heterotrofní mikroorganismy
Peterková E., Pečenka M., Nováková Z., Baumruková L., Říhová Ambrožová J., Srb M.: Eliminace mikrobiálního znečištění ve vyčištěné odpadní vodě

 
Pitná voda 2018
28.5. - 31. 5., Tábor
Členové skupiny přednesli:

Munzar T., Brabenec T. Hrušková P., Říhová Ambrožová J., Kosina J.: ÚV STRAŠICE - NÁRŮST MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ V SUROVÉ VODĚ – PŘÍČINY A ŘEŠENÍ SITUACE
 
 
Vodárenská biologie 2018
6.2. – 7. 2. 2018, Praha

Členové skupiny prezentovali následující témata:

Hrušková P., Brabenec T., Říhová Ambrožová J., Munzar T., Kosina J.: ÚV Strašice – monitoring povrchových zdrojů surové vody a využití keramické membránové filtrace při úpravě vody
Munzar T., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Kosina J.: Problematika využití biologického monitoringu při zjištění původců organoleptických závad surové povrchové vody
Zuzáková J., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Effenberg R., Ledvina M.: Online biosenzory při hledání kontaminace pitné vody
Prousek M,, Marin M., A., L., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D.: Optimalizace detekce spor Clostridium perfringens při úpravě vody
Pumann P.: Zajímavý případ využití mikroskopického rozboru při objasnění epidemie z pitné vody
Vejmelková D., Časarová K., Proksová E., Říhová Ambrožová J.: Detekce genů rezistence na antibiotika na čistírně odpadních vod: optimalizace vzorkování a metodiky
Fajnorová S., Hübner U., Herzog B., Müller J., Hellauer K., Miklos D., Drewes J. E., Wanner J.: Účinnosť pokročilých procesov čistenia odpadových vôd pri odstraňovaní antimikrobiálnej rezistencie
 
 

Voda 2017
20. - 22.9. 2017 Poděbrady

členové OS prezentovali následující témata:

Wanner J.: Sucho a jeho dopady na provoz úpraven vody a čistíren odpadních vod
Benáková A., Salabová R., Růžičková I., Johanidesová I., Pečenka M., Wanner J., Pollet J. ml.: Studium vybraných vlastností aktivovaného kalu vhodných pro matematické modelování dosazovacích nádrží na ÚČOV Praha
Proksová E., Król K., Časarová K., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D.: Distribuce genů rezistence na čistírně odadních vod
Kouba V., Vejmelková D., Jeníček P., Bartáček J.: Adaptace nammox na nízké teploty v hlavním proudu odadní vody na ČOV
Johanidesová I., Káchová P., Růžičková I., pečenka M., Wanner J.: Znovuzískávání fosforu s využitím iontové výměny
Paul J., Dolejš P., Říhová Ambrožová J., Hrušková P., Soukup J., Dobiáš P.: Odtraňování mikropolutantů a biologického znečištění z vltavské vody na rekonstruované úpravně vody Trnová
Diaz-Sosa V., Turolla A., Wanner J., Antonelli. M.: Disinfection by UV radiation for wastewater reuse: Optimisation and control
Diaz-Sosa V., Fajnorova S., Turolla A., Antonelli. M., Wanner J.: Micropollutant accumulation in edible plants irrigated with reused wastewater
Pečenka M., Pešková M., Martínek F., Růžičková I.: Monitoring komunálních ČOV z hlediska odstraňování fosforu
Čapková J., Baudišová D.: Zkoušení domovních čistíren odadních vod podle ČSN EN 12566-3 ve VÚV T.G.M., v.v.i.

 

Nové metody a postupy při provozování ČOV
4.4. – 5.4. 2017, Moravská Třebová

Členové OS prezentovali následující témata:
Wanner J., Beneš O.: Teorie a praxe v oblasti environmentálních limitů a poplatků v legislativě EU a vybraných členských zemích
Wanner J., Chládková H., Pečenka M.: Využití technologie flotace pro snížení koncentrace fosforu na odtoku u ČOV vyskytujících se ve vodárenském povodí
Smažík J. Wanner J.: Ekonomické dopady extrémních požadavků v limitech Pcelk ve vyčištěných odpadních vodách na vlastníky a provozovatele
Harciník F. Wanner J.: Sledování procesu nitrifikace v regenerační zóně ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice

 

Praktické poznatky z optimalizací provozů ČOV
8.3.2017, Praha

Členové OS prezentovali následující témata:
Wanner J.: Možnosti monitoringu a řízení pro ekonomiku a spolehlivý provoz ČOV

 

Vodárenská biologie 2017
1.2. – 2. 2. 2017, Praha

Členové OS prezentovali následující témata:

Jeligová H., Kožíšek F., Pumann P., Baudišová D.: Odborná podpora provozovatelů vodovodů při zpracování rizikové analý
Pumann P.: Další vývoj mikroskopických ukazatelů v pitné vodě s ohledem na zavádění posouzení rizik
Baudišová D.: Mikrobiologický rozbor podle novely vyhlášky o pitné vodě
Vejmelková D., Jarošová K., Šíma M., Říhová Ambrožová J.: Optimalizace metody PCR pro její využití na vzorky kontaminovaných pitných vod
Munzar T., Říhová Ambrožová J., Kosina J.: Možnosti detekce organoleptických závad v povrchových vodách (geosmin a 2-MIB)
Proksova E., Vejmelková D.: Koloběh genů resistence na antibiotika
Karpíšek I., Vejmelková D., Sýkora V.: Vliv ampicilinu na bakteriální osídlení aktivovaného kalu
Pumann P., Kothan F., Pouzarová T.: Sinice v koupacích vodách ČR v letech 2006 – 2016
Baudišová D., Kučera J.: Změny eliminace mikrobiálního znečištění na intenzifikované ČOV Hostivice (membránová technologie)

 

Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou
6. 12. 2016, Praha

Blížší informace lze nalézt v aktualitách .

 

Nové trendy v čistírenství 2016
8. 11. 2016, Soběslav

Členové OS prezentovali následující témata:
Wanner J.: Předčištěné odpadní vody a produkty jejich zpracování pro závlahy a hnojení

 

Odpadové vody 2016
19. – 21. 10. 2016, Vysoké Tatry

Členové OS prezentovali následující témata:
Wanner J.: Mezi povodněmi a suchem – realita českého čistírenství 21. století
Johanidesová I., Fuka T., Růžičková I., Pečenka M., Vejmelková D., Studničková M., Wanner J.: Stáří kalu: Hledání podmínek vhodných pro získání vysoké koncentrace fosforu v odtoku z ČOV
Johanidesová I., Bindzar J., Lama S., Denis P. Ch., Čiháková P., Wanner J.: Vedlejší produkty dezinfekce odpadních vod chlorem: Jak dosáhnout nízké koncentrace AOX a vysoké účinnosti dezinfekce?
Marková E., Kouba V., Wiesinger H., Hejnic J., Jeníček P., Bartáček J.: Interakce methanu a sulfidů s nitritačními mikroorganismy v anaerobně předčištěné splaškové vodě: Problém nebo příležitost?
Bartáček J., Dolejš P., Kouba V., Hejnic J., Marková E., Varga Z., Jeníček P.: Nové technologie nakládání s městskými odpadními vodami: Jaký je současný stav a kudy se vydat dál?

 

Pitná voda 2016
23.-26.5.2016, Tábor

Program konference je ke ztažení
zde.

Členové OS prezentovali následující témata:
Pumann P., Kožíšek F., Jeligová H.: Aktuální přehled rizikové analýzy resp. plánů pro zajištění bezpečného zásobování vodou: obsah, výhody zavedení, odborná podpora a rozšíření

 

Nové metody a postupy při provozování ČOV
5.-6.4.2016, Moravská Třebová

Prof. Wanner prezentoval následující témata:
Poznatky z 12. konference IWA 2015
Novela vodního zákona z pohledu CzWA


Vodárenská biologie 2016
3.-4.2.2016, Praha

Členové OS prezentovali následující témata:
Pumann P., Říhová Ambrožová J., Fremrová L.: Revidovaná norma ČSN 75 7713 kvalita vod – biologický rozbor – stanovení abiosestonu
Říhová Ambrožová J., Fremrová L.: Revize normy ČSN 75 7715 Stanovení nárostů
Vejmelková D., Říhová Ambrožová J.: Alternativní přístupy k rychlé detekci mikrobiální kontaminace pitných vod


Vodní toky
24.-25.11.2015, Hradec Králové


Nové trendy v čistírenství a vodárenství
10.11.2015, Soběslav

Členové OS prezentovali následující témata:
Wanner, J.: Terciární čištění odpadních vod s cílem jejich opětovného využívaní
Benáková, A. a kol.: Zkušenosti s odstraňováním dusíkatého znečištění z odpadních vod kombinací nitritace a anammox procesu s imobilizovanou biomasou

 

Dusík prakticky
3.11.2015 Brno, 5.11.2015 Praha

Seminář pořádaný firmou Asio, spol. s.r.o. v rámci projektu Anammox (FR/TI4-254) za finačního přispění Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Využívaní krajiny a ochrana vod v povodí vodárenské nádrže Švihov
20.10.2015, Útěchovice

Diskuzní seminář odborné skupiny Difúzní znečištění, ve spolupráci s ČZU

 

Mokřady v zemědělských krajinách
11.-16.10. 2015, ČR

 

Pitná voda 2015
6.-8.10.2015, Trenčianské Teplice

Program konference lze nalézt na
http://www.csave.cz/odborne-akce/ .

 

Vodní nádrže
6.-7.10.2015, Brno

 

Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody
1.-2.10.2015, Śtrbské Pleso

Členové OS prezentovali téma:
Říhová Ambrožová, J., Adámková, P., Škopová, V., Říha, J.: Možnosti prodloužení doby provozu materiálů ve vodárenství

Program konference lze nalézt na
http://www.csave.cz/aktuality/

 

Městské vody
1.-2.10.2015, Velké Bílovice

 

Voda 2015
16.-18.9.2015, Poděbrady

Informace o průběhu konference budou zveřejněny v Listech CzWA. Poznatky ze sekce Nové postupy, technologie, mikropolutanty lze nalézt v Aktualitách.

Členové OS prezentovali následující témata:
Wanner, J.: Problematika bodových a plošných zdrojů znečištění a legislativa ochrany vod
Chovancová, L., Ptáková, T., Růžičková, I.: Koncentrace barviva DAPI pro fluorescenční mikroskopii
Chovancová, L., Šedivá, H., Martínek, F., Růžičková, I.: Určení vitality bakterií detekovaných metodou FISH
Vejmelková, D., Růžičková, I., Benáková, A.: Praktické využití mikroskopické analýzy a vybraných metod molekulární biologie pro určení charakteru kalu

 

Rybníky - naše dědictví i bohatství pro budoucnost
18.-19.6.2015, Praha

Program lze nalézt
zde.

 

Sedimetny vodných tokov a nádrží
20.-21.5., Bratislava

Bližší info na http://www.csave.cz/aktuality/sedimenty-vodnych-tokov-a-nadrzi.html

 

Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod
14.-15.4.2015, Moravská Třebová

Program konference lze nalézt
zde.

prof. Wanner přednesl následující příspěvky:

Druhé století aktivačního procesu: dosažená úroveň poznání a budoucnost procesu
Seminář v Moravské Třebové - 20 let inspirujících přednášek a diskuzí

Dalším zajímavým příspěvkem je přednáška MŽP o připravovaných novelách v oblasti odpadních vod.


Počítáme s vodou
26.3.2015, Praha

Mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech.
Bližší informace o projektu včetně programu lze nalézt na
http://www.pocitamesvodou.cz/akce/konference/


Problémové ukazatele u pitné vody
25.3.2015, Praha

Program lze nalézt
zde.

 

Voda Zlín
12.-13.3 2015, Zlín
Program konference lze nalézt na
http://www.smv.cz/res/data/139/015116.pdf?seek=1.

Členové OS BV přednesli následující přednášky:
Říhová Ambrožová, J., Kůs, P. Šveda, H., Škopová, V.: Využití UV záření pro snížení hodnot TOC a počtu mikroorganismů v užitkových vodách
Škopová, V., Říhová Ambrožová, J., Říha J.: Studium tvorby biofilmů na materiálech při úpravě vody

 

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod
26.-27.2.2015, Blansko

Program konference lze nalézt na
http://os-rep.czwa.cz/images/data_osrep/konference/2015/konference_os-rep_blansko_2015_2.cirkular.pdf

prof. Wanner přednesl příspěvek na téma
Vliv kalové vody na odstraňování fosforečnanů

 

Vodárenská biologie 2015
4.-5.2.2015, Praha

Program konference lze nalézt na
http://www.ekomonitor.cz/uploads/seminare/150204_pozvankakopie2.pdf

Členové OS BV přednesli následující příspěvky:

Říhová Ambrožová, J.: 4 roky hydrobiologa na Mosteckém jezeře
Neruda, M., Říhová Ambrožová, J, Kubát, K., Machová, I., Filipová, L., Holec, M., Holcová D.: Výsledky ekologického sledování
Mosteckého jezera
Pumann, P.: Umí provozní laboratoře určovat plaktonní sinice?
Pumann, P. a kol.: Několik poznámek k rozšíření a chování koupáče obecného v ČR
Chovancová, L.: Optimalizace identifikace poly-P v aktivovaných kalech

Další zajímavé příspěvky:

Matějů, L.: Letem mikrobiologickým světem kalů z čistíren odpadních vod
Škopová, V.: Nárůst biofilmů na různých typech materiálů při úpravě vody
Čiháková, P.: Biocidní aktivita nanočástic stříbra na čistírenské kaly
Šveda, H.: Snížení počtu mikroorganismů a hodnot TOC pomocí UV záření

 

Mikrobiologie vody a prostředí 2014
3.-4.12.2014, Praha

Program konference
MV 2014.pdf

Členové OS BV prezentovali příspěvky:
Baudišová D.: Novinky v mikrobiologii vody
Mlejnková H.: Vývoj metodiky určení míry ohrožení kulturních památek.
 

Dezinfekce vyčištěných odpadních vod
Seminář odborných skupin CzWA
20.11.2014, Praha
 
Zpráva ze semináře Dezinfekce vyčištěných odpadních vod bude uveřejněna v lednových Listech CzWA.

 
Nové trendy v čistírenství
11.11.2014, Soběslav

Prof. Wanner přednesl příspěvek na téma
Požadavky na vyčištěnou odpadní vodu pro její opětovné využívání
 

Odpadové vody 2014
22.-24.10.2014, Štrbské Pleso

Členové OS BV prezentovali příspěvky:

Wanner, J: Aktivační proces - od geniálního vynálezu po nejrozšířenější čistírenskou technologii
Chovancová, L., Růžičková, I., Šedivá, H.: Detekce poly-P bakterií v aktivovaném kalu
Pospíšil, V., Wanner, J: Studium funkcí regenerační zóny v aktivačním systému typu R-D-N
Johanidesová, I., Lama, S., Adámková, P., Bindzar, J., Wanner, J., Kotas, J.: Vliv koagulace, sedimentace a pískové filtrace na účinnost dezinfekce odpadních vod
Jelínková, V., Baudišová D.: Zkoušení domovních čistíren odpadních vod podle ČSN EN 12566-3 ve VÚV TGM, v.v.i.
Martínek, F., Pečenka, M., Herzigová, L., Wanner, J.: VN Švihov - stanovení celkového fosforu v pevných vzorcích

Program konference lze nalézt na http://acesr.sk/konferencia-odpadove-vody-2014/


Městské vody 2014
2.-3.10.2014, Velké Bílovice

Program konference lze nalézt na
http://www.czwa.cz/

 

Nové trendy v oblasti pitnej vody
1.-2.10.2014, Štrbské Pleso

Členové OS BV přednesli příspěvky:
Říhová Ambrožová J., Adámková P., Škopová V., Říha J.: Možnosti prodloužení doby provozu materiálů ve vodárenství

Program konference lze nalézt
zde.

 
 
Magdeburský seminář o ochraně vod 2014
18.-19.9.2014, Špindlerův Mlýn
 
Program lze nalézt na: http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/dokumenty/magdebursky-seminar-o-ochrane-vod-2014_767.html
 
The IWA conference Activated sludge… 100 years and counting
12.-14.6.2014, Essen, Germany
 
U příležitosti 100 let od vzniku aktivačního procesu přední odborníci v oboru čištění odpadních vod přednesli přednášky shrnující důležité poznatky v oblasti vývoje a požadavků na čištění odpadních vod, odstraňování makro- a mikronutirentů, mikrobiální ekologie aktivovaného kalu, aerace, separace aktivovaného kalu, aktivačního procesu a energie, modelování aktivačního procesu, ekonomiky aktivačního procesu, hybridních systémů, membránových systémů, automatizace a řízení procesu, čištění průmyslových odpadních vod atd.

V rámci předkonferenčního programu pro mladé vědce byly řešeny otázky nejenom odstraňování nutrientů, ale rovněž odstraňování farmaceutických přípravků moderními metodami a dezinfekce vyčištěných odpadních vod.

Prof. Wanner spolu s Doc. Jobbágy přednesli příspěvek Solids separations.
Plné texty přednášek jsou součástí publikace 100 let aktivovaného kalu, kterou vydává IWA.

Bližší informace o publikaci lze nalézt v
Zahraniční a odborná literatura - knihy.
 

Co nám dělá větší starosti - sucho nebo povodně?
10.-11.6.2014, Medlov

Prezentace ze semináře a hodnocení semináře organizátory a účastníky lze nalézt na http://www.vuv.cz/index.php?id=2&tx_ttnews[tt_news]=319&cHash=7afe91d6df


Pitná voda 2014
26.-29.5.2014, Tábor

Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Gabriel, P., Sladký, P., Baudišová, D., Benáková, A., Váňa, M., Boháčková, Z., Jedličková, Z.: Stanovení asimilovatelného organického uhlíku pomocí optické detekce
Pumann, P., Kožíšek, F., Šašek, J.: Hygienický význam ukazatele počty kolonií a změna v jeho hodnocení
Kožíšek, F., Jeligová, H., Pumann, P., Šašek, J.: Stanovisko a úloha hygienické služby při ukončení dezinfekce na skupinovém vodovodu v Mladé Boleslavi
Šašek, J., Kožíšek, F., Pumann, P., Jeligová, H., : Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody

Další zajímavé příspěvky:
Strnadová, N., Černá, L, Hladíková, Z: Změna biologické stability pitné vody
Prokšová, M., Cíchová, M., Gaálová, B., Seman, M.: Mikrobiálny skríning v štyroch jaskyniach Slovenského krasu s použitím konvenčných a molekulárno-biologických metód
Kožíšek, F., Paul, J., Datel, J., V.: Zajištění kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy

Informace ze semináře budou zveřejněny v zářijových Listech CzWA.

Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod
8.-9.4.2014, Moravská Třebová

Prof. Wanner prezentoval příspěvek:
Vývoj v technologii čištění a opětovného využívaní odpadních vod a potřebné změny českého vodního práva

Informace o průběhu semináře a fotografie z akce lze nalézt na http://www.czwa.cz/

Voda Zlín 2014
13.-14.3.2014, Zlín

Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Říhová Ambrožová, J., Říha, J., Adámková, P. : Biocidní účinek nanočástic kovů ve filtračních náplních vzduchových filtrů
Adámková, P. , Říhová Ambrožová, J., Škopová, V.: Nanostříbro jako účinný biocidní prostředek

Praktickou přednášku přednesl Dr. Kožíšek ze SZÚ:
V čem spočívá chystaná novela směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu

Energetické úspory na ČOV
Seminář OS Energie a odpadní vody
ve spolupráci s OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství, Městské čistírny odpadních vod, Kaly a odpady
19.3.2014, Praha

Informace o průběhu semináře budou zveřejněny v květnových Listech CzWA.

Vodárenská biologie 2014

5.-6.2.2014, hotel DAP, Praha

Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Říhová Ambrožová, J., Říha, J., Adámková, P.: Standardy bezpečného provozu filtračních náplní a využití nanočástic pro jeho prodloužení
Baudišová, D., Váňa, M., Benáková, A., Boháčková, Z., Jedličková, Z.: Výzkum asimilovatelného organického uhlíku v systémech distribuce pitné vody
Mljenková, H., Sedláček, P.: Role mikroorganismů v procesu ohrožení kulturních památek
Pumann, P.: revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod - Stanovení plaktonních sinic
Pumann, P., Duras, J., Chanová, M., Koubová, R.: Cerkáriová dermatitida a jak k ní přistupovat
Adámková, P., Říhová Ambrožová, J., Škopová, J: Srovnání účinnosti antimikrobiálních preparátů v iontové formě a nanoformě
Chovancová, L., Růžičková, I.: Optimalizace postupu analýzy FISH pro identifikaci a kvantifikaci bakterií v aktivovaném kalu

Bližší informace o konferenci jsou publikovány Doc. Říhovou Ambrožovu v březnových Listech CzWA.

Nové trendy v čistírenství a vodárenství
12.11.2013, Soběslav
 
Prof. Wanner přednesl příspěvek na téma Problémy při aplikaci BAT.
 
 
Městské vody 2013
3.-4.10.2013, Velké Bílovice
 
Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Doležalová, L., Komínková, D: Sledování toxických kovů v nádrži ovlivněné městskou čistírnou odpadních vod
Klímová, M., Komínková, D, Doležalová, L., Šťastná, G.: Syndrom urbanizovaných toků příkladová studie Zátišského potoka v Praze
Kabelková, I., Metelka, T., Krejčí, F., Stránský, D. ., Šťastná, G., Hrabák, D.: Nový informační systém oddělovacích komor a jejich vlivů na vodní toky
 
 
Vodní nádrže 2013
25.-26.9.2013, Brno
 
Sborník z konference je dostupný na http://vodninadrze.pmo.cz/cz/stranka/sbornik-konference-vn-2013/
 
10. bienální konference Voda 2013
18.-20.9.2013, Poděbrady
 
Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
 
Přednášky:
 
Wanner, J.: Vývoj v nakládání s vodami a potřebné změny vodního práva
Podholová, E., Honzajková, Z., Podhola, M., Patočka, T., Chumchalová, J., Kocurek, P., Vurm, R., Bystrianský, M., Šír, M., Hamalová, A., Hrychová, P.: Pitná voda a membránové separace
Adámková, P., Říhová Ambrožová, J., Škopová, V.: Perspektiva využití nanočástic stříbra v technologiích úpravy a čištění vod
 
Postery:
 
Kelbich, P., Procházková, L., Stryjová, H., Johanidesová, I., Probyn, R., Wanner, J., Mrákota, J., Škorvan, O., Uličník, B.: Dosažení a udržení inhibice procesu nitratace pomocí hydroxylaminu v případě použití technologie Lentikat’s
Sýkorová, E., Lhotský, O., Wanner, J.: Optimalizace srážení struvitu z odpadních vod z chovu prasat v poloprovozním reaktoru
Škorvan, O., Martínek, F., Pečenka, M., Holba, M., Wanner, J.: Přehled zastoupení technologií čištění městských odpadních vod na území ČR
Pečenka, M., Martínek, F., Hrušková, P., Herzigová, L., Wanner, J.: Identifikace zdrojů znečištění sloučeninami fosforu v dílčím povodí vodárenské nádrže Švihov
Komínková, D., Šťastná, G., Doležalová, L., Stránský, D.: Rozvoj podnikatelského prostředí malých firem profesním vzděláváním v oblasti environmentálního a zdravotního inženýrství s důrazem na environmentální technologie – druhá fáze projektu zaměřená na revitalizaci a HDV
Doležalová L., Komínková D.: Trendy historického znečištění v sedimentech vodního díla Hostivař z let 1964-2010
Chovancová, L., Kelbich, P., Růžičková, I., Macek, T.: Fluorescenční in situ hybridizace pro identifikaci a kvantifikaci nitrifikačních bakterií v aktivovaném kalu
Kabelková, I., Metelka, T., Krejčí, F., Stránský, D., Šťastná, G., Hrabák, D.,Suchánek, M.: Vývoj informačního systému oddělovacích komor a jejich vlivů na vodní toky
Stryjová, H., Pečenka, M., Piňosová, L., Martínek, F.: Studium vlivu salinity na kinetiku nitrifikace a zastoupení nitrifikačních bakterií v podmínkách laboratorního modelového reaktoru
Kouba, V., Catrysse, M., Stryjová, H., Jonatová, I., Volcke, E., Švehla, P.,Bartáček, J.: Dlouhodobá udržitelnost procesu nitritace na základě působení toxických forem dusíku
Benáková, A., Baudišová D.: Vliv odtoku ČOV Písek na kvalitu vody v Otavě
Gabriel, P., Sladký, P., Benáková, A., Baudišová, D.: Optimalizace metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku s využitím optické detekce
Mlejnská E. Benáková, A.: Zkušenosti s laboratorním testováním biologické aktivity preparátů určených k eliminaci kolmatace filtračních náplní
 
Workshop Nejnovější trendy v ostraňování dusíku. Kam dál?
17.9.2013, Poděbrady
 
Den před konferencí se uskutečnil ve spolupráci VŠCHT Praha, ČZU a STU Bratislava workshop zaměřený na novinky v oblasti
odstraňování dusíku z odpadních vod. Představeny byly projekty zabývající se zkrácenou nitrifikací za účasti suspenzní a
imobilizované biomasy, dále projekt zaměřený na využití autotrofní denitrifikace a projekt využívající granulovanou
biomasu v procesu nitrifikace, denitrifikace a Anammox.
 
VŠCHT Praha byla zastoupena prof. Jeníčkem, Dr. Bartáčkem, Ing. Kelbichem a Bc. Koubou, ČZU Dr. Švehlou a Ing. Packem a
STU Bratislava prof. Drtilem.
 
 
WaterMicro 2013, 17th International Symposium on Health-Releated Water Microbiology
15.-20.9.2013, Florianópolis, Bazílie
 
Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Baudisova, D Benakova, A , Pumann, P Sasek, J: Pathogens in recreational waters in Czech Republic
Sasek, J., Baudisova, D.: Pseudomonas aeruginosa in recreational waters
 
Podrobné informace o tématech probíraných na konferenci WaterMicro 2013, 17th International Symposium on Health-Releated Water Microbiology lze nalézt zde.
 
 
IWA 5th Eastern European Young and Senior Water Professionals Conference
26.-28.6.2013, Kyjev, Ukrajina
 
Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Vojtěchovská Šrámková, M., Wanner, J.: Comparison between pilot-plant and laboratory sand filter efficience for tertiery wastewater treatment
Klímová, M., Komínková, D., Caletková, J., Doležalová, L., Nábělková, J.: Impact of storm water drainage on chemical and ecological status of small urban creek – a case study of Prague
Kouba, V., Stryjová, H., Jonatová, I., Bartáček, J.: The impact of low influent ammonia concentration on inhibition on nitrite oxidizing bacteria in biofilm reactor
 
26. kongres ČSSM s mezinárodní účastí
24.-26.6.2013, Brno
 
Na kongresu zazněly přednášky v následujících sekcích: Antimikrobiální látky, Mikrobiologie potravin, Aplikovaná mikrobiologie, Diagnostika infekcí, Environmentální mikrobiologie, Experimentální mikrobiologie, fyziologie a taxonomie, Klinická mikrobiologie a diagnostika infekcí, Mykologie lékařská, Mykologie nelékařská, Probiotika, Veterinární mikrobiologie, Virologie, Výuka mikrobiologie.
 
V oblasti environmentální mikrobiologie se letos sešly pro přednáškovou část příspěvky věnované převážně problematice půdních mikroorganismů. Z tohoto důvodu nebyla letos zařazena samostatná sekce věnovaná mikrobiologii vody.
 
Slavnostní úvodní přednáška byla věnována 85. výročí založení ČSSM. Součástí kongresu bylo rovněž předání cen Mladý mikrobiolog a Patočkových medailí.
 
Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Baudišová, D., Benáková, A.: Mikrobiální znečištění koupacích vod
Příspěvek byl prezentován jako přednáška a zabýval se problematikou stanovení E. coli, intestinálních enterokoků a vybraných patogenů v koupacích vodách.
 
Baudišová, D., Jelínková, V.: Změní použití bakteriálního preparátu eliminaci hygienicky významných mikroorganismů v domovních ČOV?
Příspěvek byl prezentován jako poster a zabýval se změnou eliminace fekálních bakterií v domovních ČOV do 5 EO po aplikaci bakteriálního preparátu sloužícího ke zvýšení účinnosti čištění.
 
Mlejnková, H., Sedláček, P., Baudišová, D.: Problematika biodeteriorace kulturních památek mikroorganismy
Příspěvek byl prezentován jako poster a seznámil odbornou veřejnost s problematikou vlivu vodního prostředí na kulturní památky.
 
 
Z další posterů věnovaných problematice blízké zaměření OS BV jmenujme:
Krištofíková, L’., Rosenberg, M., Stloukal, R.: Biologické odstraňovanie dusičnanov z chladných pitných vod
Příspěvek představil možnost odstraňování dusičnanů z pitných vod metodou LentiKats pomocí bakterií Pseudomonas fluorescens a Pseudomonas stutzeri za různých teplot.
 
Křesinová, Z., Cajthaml, T. : Mikrobiální degradace endokrinně disruptivních látek z odpadních vod
Příspěvek se zabýval degradací endokrinně disruptivních látek pomocí hub bílé hniloby kultivovaných na slámě.
 
Křížek, K., Růžička, J., Julinová, M., Houser, J., Husárová, L.: Biodegradetion of N-methylpyrrolidone by activated sludge bacteria
Příspěvek se zabýval izolací bakterií z aktivovaného kalu schopných degradace N-methylpyrrolidonu. Bylo zjištěno, že tyto bakterie jsou ve sledovaných kalech přítomny v dostatečném množství a efektivně tak mohou degradovat zmíněný polutant.
 
Šimonyiová, D., Švardová, A., Sirotná, Z., Pavleová, E., Rovný, I. : Výskyt legionel v umelých kúpaliskách na Slovensku
Příspěvek se zabýval výskytem legionel v umělých bazénech s termální a netermální vodou dle platné vyhlášky za období 2011-2012.
 
Šimonyiová, D., Švardová, A., Sirotná, Z., Rovný, I.: Zdravotné riziká z mikrobiologického znečistenia pitných vod z individuálného zásobovania
Příspěvek se zabýval kvalitou individuálních zdrojů pitné vody z hlediska E. coli, enterokoků a kultivovatelných mikroorganismů v okolí Bratislavy a Trnavy.
 
 
Sedimenty vodných tokov a nádrží 2013
22.-23.5.2013, VÚVH Bratislava
 
Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
 
Doležalová, L., Komínková, D.: Hodnocení kvality drobných vodních toků na území Prahy
Doležalová, L., Komínková, D.: Vodní dílo Hostivař – akumulace prioritních polutantů v sedimentech v letech 1964 - 2010
Komínková, D., Šťastná, G., Doležalová, L., Stránský, D. : Představení projektu OP Praha adaptabilita: Rozvoj podnikatelského prostředí malých firem profesním vzděláváním v oblasti environmentálního a zdravotního inženýrství s důrazem na environmentální technologie - druhá fáze projektu
 
 
Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod
9.-10.4.2013, Moravská Třebová
 
Prof. Wanner se podílel na přípravě příspěvku:
Vojtěchovský, R., Wanner, J., Fiala, M., Soukup, J., Paul, J. Optimalizace provozu ČOV Hořovice pomocí matematického modelování
 
Další informace o akci lze nalézt v aktualitách a na http://www.czwa.cz/.
 
 
Zdravotné zabezpečenie pitnej vody
9.-10.4.2013, Bánská Bystrica
 
 
Konference byla zaměřena na zkušenosti s dezinfekčními přípravky a zařízeními pro zabezpečení pitné vody.
Součástí konference byla i prezentace firem zabývajících se dezinfekcí vody.
Z OS BV prezentovala své výsledky Doc. Říhová Ambrožová: Identifikace nebezpečí a analýza rizik distribučního systému vody
 
S dalších přednášek jmenujme:
 
prof. Janda: Metody dezinfekce pitné vody - výhody a nevýhody
doc. Dolejš: Současná praxe v dezinfekci pitné vody podrobená analýze metodou kritického myšlení
Dr. Kožíšek: Dezinfekce pitné vody z pohledu hygienika

 

Voda v krajině 2013
3. bienální seminář 28.3.2013, Praha
 
Odborným garanetem sekce Voda v krajině byl prof. Wanner.
 
Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:
Pečenka, M., Martínek, F., Hrušková, P., Wanner, J: Identifikace zdrojů znečištění v povodí VN Švihov
 
Kolegové z ostatních OS prezentovali následují příspěvky:
Holas, J., Hrnčířová, M.: Hlavní problémové okruhy v povodí VN Švihov
Koller, M., Hammer, V.: Decentrální čištění odpadních vod – vliv na kvalitu vody v krajině
 
Shrnutí důležitých poznatků ze semináře je zveřejněno na http://www.czwa.cz/akce/2013Praha/Voda_v_krajine_2013_zavery.doc.
 
 
Nástroje pro podporu provozování a investiční výstavby vodovodů
Seminář OS Vodárenství
26.3.2013, Praha
 
Seminář byl přijat posluchači velmi kladně, svědčí o tom bohatá diskuze nad každou prezentovanou tématikou.
Velký dík patří organizátorům konference (Doc. Strnadová, Dr. Fiala) a především Mgr. Paulovi, který celý seminář vedl.
Prezentované příspěvky budou k dispozici na stránkách OS Vodárenství: http://www.czwa.cz/os/osvod.html
 
Informace o průběhu semináře včetně představení OS Vodárenství najdete v květnových Listech CzWA.
 
Na semináři přednesla Doc. Říhová Ambrožová příspěvek na téma:
Význam monitoringu distribučních sítí pro jejich provoz a projektování
 

Voda Zlín 2013

14.-15.3.2013, Zlín

Sborník z konference je dostupný na http://www.smv.cz/sbornik-voda-zlin-2013.html

Členové OS BV prezentovali následující příspěvky:

Říhová Ambrožová, J., Říha, J.: Potenciální vliv materiálů ve styku s vodou na mikrobiální růst

 

Prof. Sládečková a kol. prezentovali tématiku:

Hydrobiologické audity ve vodárenství - metodika

 

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod
21.-22.2.2013, Blansko
 
Členové OS BV se podíleli na příspěvku:
Pečenka M., Martínek F., Hrušková P., Wanner J.: Identifikace zdrojů znečištění v povodí vodárenské nádrže Švihov
 
 
Vodárenská biologie 2013
6.-7.2.2013, hotel DAP, Praha

Na konferenci bylo připomenuto významné jubileum prof. Sládečkové.

Členové OS BV přednesli následující příspěvky:

Říhová Ambrožová, J.: Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří – jezero Most
Baudišová D., Benáková A., Váňa M., Jedličková Z: Asimilovatelný organický uhlík v systémech výroby a distribuce pitné vody
Pumann P., Říhová Ambrožová, J., Fremrová L: Revize ČSN 757712 - Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu
Pumann P., Pouzarová T.: Počítání bezbarvých bičíkovců a améb ve vodě - zkušenosti zmezilaboratorních porovnávacích zkoušek
Adámková P. , Říhová Ambrožová, J.: Inhibiční účinek nanočástic kovů na kulturu řas
Kožíšek F., Pumann P., Šašek J, Baudišová D., Benáková A.: Výskyt patogenů a související riziko infekce ve vybraných povrchových vodách ČR
Kožíšek F., Pumann P., Pouzarová T., Veronika Svobodová V.: Hodnocení zdravotního rizika z vodního lyžování
Pouzarová T., Pumann P.: O důležitosti používání svorek při počítání v počítacích komůrkách
Lev J., Říhová Ambrožová J., Karásková M., Kubáč L., Palčík J., Holba M., Říha J. : Aplikace fotoaktivních nátěrů s ftalocyaniny pro zvýšení kvality prostředí úpraven pitných vod.
 
Bližší informace o konferenci budou publikovány Doc. Říhovou Ambrožovu v březnových Listech CzWA.
 
Vodní toky 2012
27.-28.11.2012, hotel Černigov, Hradec Králové
 
Přednesené příspěvky a shrnutí konference na stránkách
http://www.vrv.cz/index.php?main=2&sub=7&newsid=25
 
 
IWA 4th Eastern European Young and Senior Water Professionals Conference
4.-5.10.2012, Petrohrad, Rusko
 
Podrobněji o svých dojmech z konference referoval v Listech CzWA (1/2013) kolega Filip Wanner, který získal ocenění za nejlepší přednášku týkající se léčiv v odpadních vodách.
 
 
Odpadové vody 2012
17.-19.9.2012, hotel Patria, Štrbské Pleso
 
Členové OS BV prezentovali na konferenci příspěvky:
Wanner J.: Nejlepší dostupné technologie čištění odpadních vod z pohledu české legislativy
 
The IWA World Water Congres and Exhibition
16.9.-21.9.2012, Busan, Korea
 
Mikrobiológia vody a prostredia 2012
12.9.-14.9.2012, Kongresové centrum Nový Smokovec
 
Tradiční konference se tentokrát konala na Slovensku v prostředí Vysokých Tater. Přípravy celé konference se ujaly kolegyně z VÚVH Bratislava Dr. Prokšová a Dr. Cíchová.
 
Z oblasti ochrany zdraví a hygieny byly předneseny příspěvky zabývající se mikrobiální kvalitou pitných vod a dále umělých a přírodních koupacích vod. Novinkou v této oblasti byl příspěvek na téma kvality vod rybích pedikúr a příspěvek zabývající antimikrobiálními nátěry.
 
Tradičně byla věnována pozornost problematice stanovení patogenů pomocí molekulárně-biologických metod (PCR, FISH, detekce specifických genů).
 
Z oblasti mikroorganismů životního prostředí byla věnována pozornost říčním sedimentů, jeskynním vodám a půdě. Nově byla prezentována tématika mikroorganismů narušujících kulturní památky.
 
Zaměstnanci České sbírky mikroorganismů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity nás seznámili s novým bakteriálním druhem rodu Aquitalea.
 
Pozornost byla věnována nejenom tradičním indikátorům fekálního znečištění, ale rovněž bakteriím Campylobacter, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfrigens, Serratia a dále legionelám, amébám, parazitům atd.
 
V posterové sekci byly např. prezentovány příspěvky zabívající se hygienou dětských pískovišť, zkouškami toxicity, odstraňováním toxických kovů mikroorganismy aktivovaného kalu, vlivem rybářského hospodaření na mikrobiální kvalitu rybníků, cestovními a nozokomiálními legionelózami a ekologií rodu Enterococcus. Zaměstnanci České sbírky mikroorganismů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity seznámili pomocí plakátového sdělení odbornou veřejnost s novinkami v jejich sbírce.
Členové OS BV prezentovali na konferenci příspěvky:
 
Baudišová D., Benáková A.: Metodický přístup k mikrobiologickym analýzam odpadních vod
Baudišová D.: Koupou se i vodáci? (Krátké sdělení)
Benáková A.: Problematika bakterií Campylobacter v koupacích vodách
Mlejnková H.: Problematika ohrožení národních kulturních památek mikroorganismy
 
Podrobnější informace o jednotlivých přednáškách a posterových sděleních prezentovaných na konferenci lze nalézt v Listech CzWA (3/2013).
 
Pitná voda 2012
21.5.-24.5.2012, Tábor
 
Členové OS BV prezentovali na konferenci příspěvky:
 
Baudišová D., Váňa M.: Metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku
Pečenka M., Wanner J.: Spolupráce VŠCHT Praha s hl. m. Prahou při ochraně vodárenské nádrže Švihov
Pumann P., Kožíšek F.: Kdy je podzemní voda pod vlivem vody povrchové?
Pumann P., Kožíšek F., Pomykačová I., Jeligová H., Čadek V., Dvořáková A.: Odezva médií na výsledky projektu zaměřeného na výskyt léčiv v pitné vodě
Kožíšek F., Pumann P.: Metoda QMRA a její využit í při hodnocení kvality povrchových i upravených vod
 
 
Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod
3.4.-4.4.2012, Moravská Třebová
 
Členové OS BV prezentovali na konferenci příspěvky:
 
Wanner J.: Nejlepší dostupné technologie čištění odpadních vod z pohledu české legislativy
Wanner J.: Dezinfekce odpadních vod při jejich opětovném použití
 
Vodárenská biologie 2012
1.2.-2.2.2012, Hotel DAP, Praha
 
Na konferenci byl přednesen příspěvek Vhodnost a použitelnost screeningových a alternativních metod stanovení mikrobiologických ukazatelů, který shrnuje výsledky disertační práce naší kolegyně Ing. Evy Podholové, Ph.D. Práce byla obhájena 15.12.2011 na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT.
 
O průběhu akce informuje článek Doc. Říhové Ambrožové Konference Vodárenská biologie v Praze uveřejněný ve Vodním hospodářství 2/2012.
 
Mikrobiologie vody a prostředí 2011
17.-19.10.2011, Tupadly, Kokořínsko
 
 
Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod
24.2.-25.2.2011, Blansko
 
V únoru proběhla již tradiční konference pořádaná OS REP.
Členové naší skupiny se podíleli na následujících příspěvcích:
Baudišová Dana, Benáková Andrea: Detekce patogenních bakterií v odpadních vodách
Vacková Lenka, Vejmelková Dana, Wanner Jiří: Metody částečné nitrifikace
Sýkorová Eva, Wanner Jiří: Zvýšené odstraňování fosforu z odpadních vod
 
 
Vodárenská biologie 2011
2.2. - 3.2.2011, Státní zdravotní ústav Praha
 
Paní prof. Sládečková ve svém úvodním příspěvku vzpomenula osobnost RNDr. Věry Moravcové, CSc. a její přínos vodárenské biologii a mikrobiologii.
 
Na konferenci bylo předneseno celkem 31 příspěvků v následujících blocích:
 
Legislativa a normy
Biologický stav vod
Sinice a trofizace vod fosforem, metody jejich eliminace
Bazény a jejich provoz
Čistírenství, metody a charakter odtoků
Technologie úpravy vody a dezinfekce
 
Posluchači byli seznámeni s novinkami v oblasti norem pro biologický rozbor vod. Velká část přednášek byla věnována kvalitě povrchových vod po stránce chemické i mikrobiologické, hodnocení jejich ekologického stavu a vlivu městského odvodnění na společenstva vodních toků. Problematika sinic byla zaměřena převážně na možnosti jejich odstraňování. Zazněly příspěvky o možnostech odstraňování a recyklace fosforu z povrchových a odpadních vod.
 
Blok čistírenství byl věnován metodám stanovení mikroorganismů v kalech, problematice mikrobiálního oživení vypouštěných odpadních vod, možnostem čištění vod pomocí membránové technologie a problematice imobilizované biomasy v technologických procesech.. K problematice úprava vod a dezinfekce byly předneseny referáty o účincích impulzních korónových výbojů na oživení vod a referáty o zkušenostech s používáním oxidu chloričitého. Některé příspěvky byly věnovány organickým polutantům. Posterová sekce byla rovněž bohatá. Zde bych zmínila např. problematiku arkobakterů ve vodách a problematiku citlivosti vybraných řas k toxickým kovům.
 
Věřím, že všichni zúčastnění si odnesli nové poznatky a podněty pro další práci a získali nové užitečné kontakty. V sekci čístírenství a úprava vod se uplatnili se svými příspěvky studenti VŠCHT, pro které je tato konference možností vystoupit mnohdy poprvé před odborným publikem a seznámit ho s dílčími výsledky doktorandské práce. Příští konference se podle organizátorů uskuteční opět za rok 1.-2. února 2012 v Praze.
 
Členové naší skupiny se podíleli na následujících příspěvcích:
 
Vacková L., Srb M., Stloukal R., Wanner J.: Denitrifikace za použití imobilizované biomasy: výběr organismu pro použití ve studených vodách
Vacková L., Stloukal R., Wanner J.: Stanovení množství enkapsulované biomasy v polyvinylalkoholových peletách
Říhová Ambrožová J.: Interpretace abiosestonu
Doležalová L., Komínková D.: Screening výskytu toxických kovů v pražských nádržích
Večeřová L., Komínková D., Nábělková J., Horáková H.: Deset let sledování kvality vody a sedimentu pražského Botiče
Goméz M., Růžičková I., Dvořák L.: Dávkování pomocných chemikálií za účelem prodloužení pracovního cyklu membránové čistírny odpadních vod
Novotná J., Šťastná G.: Městské odvodnění a jeho vliv na společenstva nárostů a makrozoobentosu ve vodních tocích
Podholová E., Honzajková Z., Vurm R.: Opětovné využití vyčištěných odpadních vod pomocí membránových technologií
Pumann P.: O sinicích, epidemiologických studiích a pitné vodě
Pouzarová T., Pumann P.: Několik metodických poznámek ke stanovení chlorofylu-a pomocí ČSN ISO 10260
Benáková A., Baudišová D.: Mikrobiální oživení odtoků z čistíren odpadních vod
 
Podrobnější informace o konferenci lze nalézt v příspěvku doc. RNDr. Jany Říhové Ambrožové
ve Vodním hospodářství 4/2011.

·