Odborná skupina Biologie vody
 
 
Jestliže moderní rozvoj všech odborných činností, vědy i praxe vede ke zcela pochopitelnému vzniku stále specializovanějších a navzájem stále izolovanějších nových oborů, nově vznikající Odborná skupina Biologie vody se chce pokusit o cosi právě opačného – o vytvoření prostoru pro neformální kontakty všech odborníků, věnujících se (z jakéhokoliv pohledu) problematice biologických systémů a procesů ve vodním prostředí. Odborníků, zabývajících se biologií vody jako součásti krajiny i biologií vody jako součástí vodohospodářských technologických procesů.
 
Na zahajovací schůzce skupiny v září 2010 se sešli specialisté z oborů hydrobiologie, vodárenské biologie, problematiky vod v chladicích systémech, mikrobiologie povrchových, pitných a koupacích vod, z oblasti čistírenské mikrobiologie, vlivu městského odvodnění na recipienty, a to jak z hlediska ochrany zdraví člověka, tak i z hlediska ochrany toků a rekultivace krajiny.
 
Jsme si vědomi, že všichni členové skupiny chtějí pracovat především na svých pracovištích, na úkolech řešených jejich ústavy či firmami. Neformální mezioborové kontakty chceme proto realizovat spíše vzájemnou elektronickou komunikací a prostřednictvím našich www stránek než snahou o příliš časté schůzky a schůze. Naše internetové stránky chceme využívat k informování o českých i zahraničních konferencích a o nových titulech odborné literatury. V průběhu r. 2011 chceme na našich stránkách soustředit přehled norem především z oblasti mikrobiologie vody a přehled alespoň nejdůležitějších laboratorních metodik, využívaných při biologické kontrole vod a při výzkumu. Věříme, že tyto informace mohou být užitečné především v interdisciplinárním kontextu, při pohledu za hranice vlastního oboru.
 
Samozřejmě chceme postupně hledat i společná témata k mezioborové spolupráci. Nemáme tím však na mysli společná témata odborné skupiny, ale společná témata, nad nimiž se sejdou někteří její členové na základě jejich vzájemné dohody.
 
Odborná skupina Biologie vody se nepovažuje za uzavřenou společnost vysokoškolských pedagogů a pracovníků výzkumných ústavů. Rádi mezi sebou přivítáme další členy z vodárenských a čistírenských provozů, pracovníky povodí i odborníky z dalších institucí či firem, ochotných podílet se na naší práci.
 
Ing. Andrea Benáková, Ph.D.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
os-bv@czwa.cz , http://os-bv.czwa.cz/

Listy CzWA 1/2011